PRESSMEDDELANDEN

 

Kommuniké från Durocs årsstämma den 8 november 2018

Durocs årsstämma hölls den 8 november 2018 på Scandic Anglais i Stockholm Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2017–juni 2018 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Val av styrelse och revisor samt arvoden Stämman...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-september 2018

Stark utveckling i Industrihandel, dämpad efterfrågan i Fiber Första kvartalet juli-september 2018 · Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (5,6) · Nettoomsättningen uppgick till 704,4 Mkr (509,4). UPN och Cresco, vilka inte ingår i jämförelseperioden, har bidragit med 26,1 respektive 69,2 Mkr ...

Fortsätt läsa

Durocs årsredovisning 2017/2018

Durocs årsredovisning för 2017/2018 finns nu tillgänglig på www.duroc.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com          För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 november 2018, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 1 november 2018, varvid antalet eventuella biträden skall uppges. Anmälan om deltagande skall...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

Positiv avslutning 2017/2018 Förbättrat resultat i samtliga affärsområden – stark balansräkning ger utrymme för fortsatt tillväxt Fjärde kvartalet april-juni 2018 · Resultatet efter skatt uppgick till 49,6 Mkr (12,6), kvartalet har ej påverkats av negativ goodwill · Nettoomsättningen uppgick till 789,8 Mkr (585,8). Verksamheten i...

Fortsätt läsa

Duroc fullföljer förvärvet av Universal Power Nordic

UPN, med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till marknaden. I produkterbjudandet finns starka varumärken såsom Perkins, Kubota, Kohler och Lombardini. Bolaget, som 2017 omsatte 130 Mkr...

Fortsätt läsa

Omvänd vinstvarning i Duroc AB

I Durocs Q3-rapport, daterad den 7 maj 2018, visade koncernen ett rörelseresultat på 14,6 Msek och samtidigt noterades ”tecken på viss återhämtning” i verksamheten inför kommande kvartal. I samband med att dotterbolagen rapporterat in utvecklingen för april och maj så har det framkommit att resultatet högst...

Fortsätt läsa

Tillägg: Duroc förvärvar Universal Power Nordic

Duroc förvärvar Universal Power Nordic – en ledande leverantör av motorer för industriellt och marint bruk. Universal Power Nordic (UPN), med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till...

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

Starkt kassaflöde och fortsatt god finansiell ställning Tredje kvartalet 1 januari – 31 mars · Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 Mkr (24,7). · Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 61...

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber. · Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca...

Fortsätt läsa

Delårsrapport första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast IFG.  · Nettoomsättning 509,4 Mkr (433,0)  · Rörelseresultat 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr  · Kassaflödet från den löpande verksamheten...

Fortsätt läsa

Förvärvet av BonarAgro genomfört enligt plan

Det förvärv som tidigare annonserats (pressmeddelande 2017-07-11) har nu genomförts enligt plan. Bolaget, som får namnet IFG Cresco, är ett dotterbolag till belgiska Exelto inom IFG-gruppen. IFG Cresco, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor....

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma den 26 oktober 2017

Vid årsstämman beslutades följande: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det förkortade räkenskapsåret 20170101 – 20170630, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK...

Fortsätt läsa

Nina Grönberg ny CFO

Nina Grönberg har utsetts till ny CFO för Duroc AB och tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018. Nina har en ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet samt mångårig erfarenhet från ett flertal koncernekonomifunktioner i internationella företag, bland annat inom tillverkningsindustrin. Nina kommer närmast från...

Fortsätt läsa

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari  – 30 juni 2017

Duroc AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari - 30 juni 2017 är nu publicerad på Durocs hemsida: http://www.duroc.com eller via länken nedan. http://www.duroc.se/ab/foer-investerare/aarsredovisningar.aspx  Utskriven årsredovisning distribueras till aktieägare som beställer den via Durocs informationskanal: info@duroc.com. Vänligen uppge namn och adress. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: http://www.duroc.com  Denna...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 20 oktober 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Andra kvartalet 1 april – 30 juni · Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0)  · Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6)  · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK (22,9)  1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8) ...

Fortsätt läsa

Duroc korrigerar uppdaterad finansiell kalender

Stockholm 16 juli 2017. Duroc AB meddelar idag sin korrigerade finansiella kalender. Genom ett misstag i Durocs pressmeddelande från 13 juli om ny finansiell kalender har felaktiga delårsperioder angivits.  Datumen för rapporterna är korrekta men delårsperioderna ska vara som följer nedan: Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den...

Fortsätt läsa

Duroc meddelar ny finansiell kalender

Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Förändringen innebar att räkenskapsåret 2017 avslutades den 30 juni 2017 och som tidigare meddelats lämnar Duroc bokslutskommuniké för 2017 den 28...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 juni 2017

Vid extrastämman beslutades följande; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Innevarande räkenskapsår kommer därmed avslutas 2017-06-30. Besluten på stämman fattades enhälligt och bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande...

Fortsätt läsa

Magnus Bergendorff ny CFO

Magnus Bergendorff har utsetts till ny CFO för Duroc AB. Magnus har lång och gedigen erfarenhet från flertalet CFO roller på företag verksamma i Sverige och internationellt. Magnus tillträder sin nya tjänst idag 2017-05-16. Magnus kompetens och profil passar utmärkt för Durocs framtida utmaningar och...

Fortsätt läsa

Kallelse till Extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall · dels per fredagen den 9 juni 2017 vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB för,  · dels till Duroc AB (publ) ha anmält sin avsikt att delta senast fredagen...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma 2017

Vid årsstämman beslutades följande; Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2016. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK 100 000 vardera till...

Fortsätt läsa

Arbetsmiljöutredning i England

Styrelsen i Duroc har idag erhållit en rapport från en extern legal rådgivare om att en arbetsplatsolycka med dödlig utgång som skedde under mars månad på en fabrik i England tillhörigt ett bolag i Durockoncernen, IFG Drake. Förutom den personliga tragedin för den berördes familj...

Fortsätt läsa

Rättelse delårsrapport Jan-Mar 2017

Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 (sid 1, 5, 11) ska vara 23,7 Mkr istället för 22,8 Mkr. Felet kan härledas till förändring av varulager i resultaträkningen på sidan 5 där det står -1,0. Den korrekta siffran är -0,1. I VD-ordet (tredje stycket) publicerades en felaktig jämförelsesiffra...

Fortsätt läsa

Omval av revisorer

Duroc AB:s valberedning har inför kommande årsstämma beslutat att föreslå omval av PwC som revisorer, och har i sin tur utsett Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.    För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc 070-248 72 99     Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt...

Fortsätt läsa

Duroc publicerar årsredovisning 2016

För ytterligare information John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99 Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl 07.00. ...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 21 april 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman...

Fortsätt läsa

Ny General manager Duroc Machine Tool

Jörgen Frisendahl, 46, har utsetts till General Manager för affärsområde Industrihandel, Duroc Machine Tool. Jörgen har en lång karriär på Sandvik Coromant där han har arbetat med produktutveckling, produktledning samt försäljning. Jörgen kommer senast från en position som teknisk chef för affärsområdet Norra Europa. Jörgen...

Fortsätt läsa

Nyemission i Duroc AB (publ)

Stockholm, 28 februari 2017 Duroc har under februari månad registrerat en nyemission av 31 671 100 aktier av serie C. Bolagets styrelse har också mottagit och verkställt begäran om omvandling av samtliga aktier av Serie A till serie B, samt en begäran om omvandling av totalt...

Fortsätt läsa

Rättelse avseende pressmeddelande offentliggjort 22 februari 2017

Stockholm, 23 februari 2017 Pressmeddelandet rubricerat ”Duroc offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier” som offentliggjordes av Duroc den 22 februari 2017 innehöll en länk till prospektet som publicerats av Duroc samma dag. Denna länk gick till en version av dokumentet som...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 februari 2017

Vid extrastämman beslutades följande; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera 31 671 100 aktier av serie C i Duroc AB till Peter Gyllenhammar, som tillsköt samtliga aktier i International Fibres Group AB som betalning för de nyemitterade Duroc-aktierna. Efter det att registrering av...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Ett nytt Duroc tar form Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2016 uppgick till 115,1 Mkr (120,5) och rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (2,7). Orderingången fjärde kvartalet 2016 uppgick till 100,5 Mkr (106) och den utgående orderstocken var 62,3 Mkr (68,9). Nettoomsättningen under perioden januari till december 2016...

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 15 februari 2017 kl. 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Registrering sker från kl. 14.30 Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall ·  dels per den 9 februari 2017 vara införd som ägare i den utskrift...

Fortsätt läsa

DUROC AB FÖRVÄRVAR INTERNATIONAL FIBRES GROUP AB

Stockholm, 13 januari 2017. Den börsnoterade industri- och handelskoncernen Duroc AB har idag ingått avtal om förvärv av International Fibres Group AB (”IFG”), en internationellt ledande producent av polypropylenbaserad fiber och filamentgarn. IFG tillverkar cirka 110 000 ton fibrer och garn per år i sina dotterbolag i...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-september 2016

Kvartalets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2016 uppgick till 103 Mkr (98,6) och rörelseresultatet uppgick till -5,6 Mkr (-1,3). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special...

Fortsätt läsa

Nytt datum för delårsrapport, kvartal 3, för Duroc AB 28/10

På grund av sjukdom så tillsattes en interim CFO per 7/10, och av praktiska skäl har ledningen och styrelsen beslutat att flytta publiceringsdatumet för delårsrapporten för kvartal 3 från 21/10 till 28/10.        Duroc AB John Häger För ytterligare information John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99       Informationen är sådan...

Fortsätt läsa

Duroc AB:s dotterbolag Svartöns Specialstål AB ansöker om konkurs

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Svartöns Specialstål AB, nedan SSS, kommer att lämna in konkursansökan till Luleå tingsrätt imorgon onsdag. SSS, tidigare Duroc Special Steel AB, har tidigare bedrivit kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, och bedrev ännu vid tidpunkten för konkursansökan ett logistikcenter för stålbandrullar...

Fortsätt läsa

Paul Benjamin tillförordnad CFO fr.o.m. 20161007

Fr.o.m. 7/10 träder Paul Benjamin in som tillförordnad (tf) CFO för Duroc AB p.g.a. sjukdom. Paul innehar idag rollen som Business Controller och träder in som tf under perioden som ordinarie CFO Helene Fredlund Pettersson är frånvarande. För ytterligare frågor v.v. kontakta John Häger VD, tel...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-juni 2016

Nettoomsättningen i andra kvartalet 2016 uppgick till 121 Mkr (104) och rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (4). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning och lager i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, dragit ner resultatet med -16 Mkr(0), varav produktionsutrustning står för 14...

Fortsätt läsa

Duroc Special Steel AB ansöker om företagsrekonstruktion

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Duroc Special Steel AB, nedan DSS, har idag den 15 juni 2016 ansökt om företagsrekonstruktion vid Luleå tingsrätt. DSS bedriver kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, samt ett logistikcenter för stålbandrullar. Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå.  Bakgrunden till ansökan är...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma 2016

Vid årsstämman beslutades följande; Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2015. Stämman fastställde ett arvode om SEK 175 000 till ordförande, SEK 125 000 till vice ordförande samt...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2016

Motgångar och nya tag Nettoomsättningen i första kvartalet 2016 uppgick till 87 Mkr (116) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (7). Orderingången under första kvartalet 2016 uppgick till 94 Mkr (120) och den utgående orderstocken var 77 Mkr (97). Koncernen ...

Fortsätt läsa

John Häger ny vd för Duroc AB

John Häger är född 1964 och har en tjugoårig karriär på Sandvik Coromant AB bakom sig, där han bland annat har varit ansvarig för Norden, Baltikum och Polen, och tidigare vd för Sandvik Coromant Sverige AB. ”Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera John Häger...

Fortsätt läsa

Duroc publicerar årsredovisning 2015

För ytterligare information Carl Östring, t.f. verkställande direktör Duroc, 070-301 93 32 Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl 16.00....

Fortsätt läsa

Valberedningens förslag till styrelse i Duroc AB (publ)

Duroc AB:s valberedning har inför årsstämman den 27 april 2016 beslutat att till styrelsen föreslå omval av Sture Wikman, Carl Östring och Thomas Håkansson samt nyval av Carina Heilborn. Till styrelseordförande föreslås omval av Sture Wikman och till vice ordförande omval av Carl Östring. Carina Heilborn...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 27 april 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den...

Fortsätt läsa