< Tillbaka

Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

Positiv avslutning 2017/2018

Förbättrat resultat i samtliga affärsområden – stark balansräkning ger utrymme för fortsatt tillväxt

Fjärde kvartalet april-juni 2018

· Resultatet efter skatt uppgick till 49,6 Mkr (12,6), kvartalet har ej påverkats av negativ goodwill

· Nettoomsättningen uppgick till 789,8 Mkr (585,8). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 83,1 Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 47,7 Mkr (22,5), varav affärsområdet Fiber stod för 34,8 Mkr (26,6)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,6 Mkr (51,5)

· Resultat per aktie före och efter utspädning 1,27 (0,32)

· Avtal om förvärv av Universal Power Nordic, en ledande leverantör av dieselmotorer, med tillträde i juli 2018

Perioden juli 2017-juni 2018

· Resultat efter skatt uppgick till 130,6 Mkr (54,3), varav upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av Cresco samt 14 Mkr från aktivering av underskottsavdrag relaterat till förvärvet

· Nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 2 526,4 Mkr (2 021,5)

· Rörelseresultat för räkenskapsåret uppgick till 116,2 Mkr (83,8), varav upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av Cresco

· Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 75,7 (112,6)

· Likvida medel utgjorde 262,2 Mkr (295,4) och koncernens nettoskuld uppgick till 11,5 (-25,5), investeringar har belastat kassaflödet med 106,0 Mkr

· Resultat per aktie före och efter utspädning 3,35 (1,39) för räkenskapsåret

· Eget kapital har under räkenskapsåret ökat med 27 procent, motsvarande 4,87 kr per aktie

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018

I enlighet med IFRS regler för omvända förvärv ingår affärsområdena Industrihandel och Övrig Industri i ovan siffror först från februari 2017. I tabellen nedan har räkenskapsåret 2016/2017 räknats om så att samtliga affärsområden ingår för hela perioden

[image]

  
För ytterligare information
John Häger VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl 07.15.

Pressmeddelande (PDF)