Gå till huvudinnehållet

Revision

Revisorer
Styrelsen ansvarar för att Duroc har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer den finansiella rapporteringen, att den interna kontrollen efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. 

Styrelsen lämnar varje år en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen avseende den finansiella rapporteringen, samt utvärderar varje år behovet av en särskild internrevisionsfunktion. Styrelsen ska tillse att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport granskas av bolagets revisor. Minst en gång per år träffar styrelsen, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen, bolagets revisor.

Revisionsutskott
Durocs styrelse har valt att inte utse ett särskilt revisionsutskott, utan bedömer det som ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör revisionsutskottets uppgifter. 

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisor
Revisor väljs av bolagsstämman. Revisorn granskar Duroc ABs årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. 

Årsstämman 2023 beslutade om omval av PriceWaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med Johan Wirén som huvudansvarig revisor.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies