Gå till huvudinnehållet

Intern kontroll

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1 JULI 2022–30 JUNI 2023

Styrelsen ansvarar enligt svenska aktiebolagslagen för den interna kontrollen och styrningen av bolaget. Styrelsen säkerställer att de av styrelsen fastlagda principerna för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt att ändamålsenlig dialog med bolagets revisor upprätthålls.

Styrelsen har utvärderat behovet av att inrätta en särskild internrevisionsfunktion och gjort bedömningen att Durocs juridiska och operativa struktur tillsammans med styrprocesser och kontrollsystem inte kräver någon särskild funktion och internrevision. 

Styrelsen i sin helhet ansvarar för styrning och kontroll av bolaget och verkställande direktören ansvarar för den löpande styrningen och kontrollen av koncernens strategier och affärsprocesser samt den ekonomiska rapporteringen och planeringen. Denne rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. 

Styrelsen ska säkerställa kontroll och styrning av bolaget genom att tillse att verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolagets ledning har rätt kompetens och att organisationen är ändamålsenlig för koncernens behov. Organisationen i sig med beslutsvägar, befogenheter och ansvar tillsammans med den kultur som finns i företaget och som uttrycks i interna policyer och rutiner är viktiga för styrningen. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer och policyer, vilka utgör basen för en god kontrollmiljö. Dessa omfattar bland annat Durocs uppförandekod, Corporate Responsibility policy, finanspolicy och IT-policy. Därtill en attestordning som reglerar vilka ekonomiska beslut som ska fattas av styrelsen i Duroc AB, av verkställande direktören respektive av dotterbolagens styrelse eller verkställande direktör. 

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som klargör styrelsens ansvar samt ledamöternas och ordförandes inbördes arbetsfördelning. I styrelsens arbetsordning regleras även arbetsfördelningen mellan verkställande direktören och styrelsen samt att det finns en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Företagsledningen analyserar löpande risker och effektiviteten i den interna kontrollen i bolagens affärsprocesser. En väsentlig del av bolagets interna kontroll återfinns i processerna kopplade till finansiell rapportering. I dessa processer utförs en rad kontrollaktiviteter för att säkerställa riktigheten i intern och extern rapportering. Här utgör även styrelsen löpande dialog med bolagets revisor en viktig del. Durocs ekonomifunktion rapporterar enligt fastställda rutiner i tillförlitliga rapporterings- och affärssystem. Styrelsen får månadsvis interna rapporter och bedömningar av det ekonomiska läget i koncernens bolag. I samband med kvartalsrapporteringen görs prognoser och analyser i syfte att utvärdera bolagens strategier samt säkerställa att den ekonomiska rapporteringen är korrekt. 

Vidare får koncernens bolag årligen besvara ett formulär och göra en utvärdering av den interna kontrollen. Erhållna svar sammanställs och utvärderas på koncernnivå samt diskuteras med respektive bolagsstyrelse. Resultatet beaktas i koncernens riskanalys. 

Duroc har en fastställd informationspolicy som säkerställer att Durocs interna och externa informationshantering sker på ett korrekt sätt. Vad gäller Durocs externa kommunikation av finansiell information och annan information som kan påverka bolagets marknadsvärde, finns fastställda rutiner och distributionskanaler som garanterar efterlevnad av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Duroc avviker från svensk kod för bolagsstyrning då årsstämman 2022 beslutade att inte utse någon valberedning. Beslutet motiveras av Durocs ägarstruktur där 87 procent av rösterna ägs av Bronsstädet AB och Traction AB.

Stockholm september 2023
Styrelsen i Duroc AB

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Duroc använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies