BOLAGSORDNING

ANTAGEN VID ÅRSSTÄMMA I DUROC AB DEN 5 NOVEMBER 2020

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Duroc AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller genom dotter- och intressebolag, bedriva industriell verksamhet såsom försäljning, tillverkning, utveckling och underhåll företrädesvis inom industrin för polymerer, metall, verktygsmaskiner, råvaror, energi, transport samt andra därmed förenliga eller jämförbara branscher, äga och förvalta fast och lös egendom, samt bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 18 000 000 kr och högst 72 000 000 kr.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

 

Aktier må utges i tre serier, A, B och C-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie liksom C-aktie 1 röst. Aktier av serie A må utges till ett antal av högst 24 000 000 st. Aktier av serie B till ett antal av högst 72 000 000 st. Aktier av serie C till ett antal av högst 32 000 000 st.

 

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie 8 och serie C, ska ägare av aktier av serie A, serie B och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A, serie B eller serie C ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

 

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

 

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittnings emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla i:’lktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§ 6 Omvandlingsförbehåll

A-aktie och C-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställning därom skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade, och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela Innehav av A-aktier eller C-aktier, vilka aktier av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldiga att på det efter framställningen närmast följande styrelsesammanträdet behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering sker.

 

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

 

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt utses en revisor jämte revisorssuppleant.

 

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett skall annonseras i Dagens lndustri.

 

§ 10 Ratt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägarna får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, på vilken följande ärenden ska förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Provning av om stämman blivit behörigen
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

 1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 1. Fastställande av styrelse- och
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
 3. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 4. I förekommande fall, val av revisor jämte
 5. Annat ärende, sam ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

 

§ 12 Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska vara 1juli – 30juni.

 

§13 AvstämningsförbehåII

Bolagets aktier skaII vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen {1998: 1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 

  Ladda ner Durocs bolagsordning