< Tillbaka

Kommuniké från Durocs årsstämma den 26 oktober 2017

Vid årsstämman beslutades följande:

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det förkortade räkenskapsåret 20170101 – 20170630, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret.

Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK 100 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn och Carl Östring. Nyval av styrelseledamöterna Ola Hugoson och Johan Öberg. Sture Wikman, som avböjt omval, avtackades.

Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende av valberedning.

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4.300.000 aktier av serie B. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras. 

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Carina Heilborn och Ola Hugosson valdes som medlemmar till revisionskommittén. Peter Gyllenhammar, ordförande, och Carl Östring valdes som medlemmar i ersättningskommittén.

 
För ytterligare information
John Häger, vd Duroc AB, 0702 48 72 99

  
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 18.00

  
Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 578 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)