< Tillbaka

Duroc offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier

Prospektet avseende upptagande till handel av nya aktier i Duroc AB (publ) (”Duroc”) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.duroc.com, Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på bolagets kontor Svärdvägen 5, 182 33 Danderyd. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på bolagets hemsida enligt ovan.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av 21 737 883 nya aktier av serie B i Duroc. Aktierna utgör del av de aktier som gavs ut i samband med förvärvet av International Fibres Group AB som offentliggjordes den 13 januari 2017. Aktierna förväntas tas upp till handel den 22 februari 2017.

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08:00.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)