< Tillbaka

Delårsrapport juli 2019-december 2019

Starkt halvår, viss avmattning i kvartalet

Andra kvartalet oktober-december 2019

· Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 853,0 MSEK (716,8).
· Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 samt andra jämförelsestörande poster exkluderats, ökade med 16 procent och uppgick till 39,1 MSEK (33,7), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 4,6 procent (4,7).
· Rörelseresultatet uppgick till 15,8 MSEK (21,2). Justerat för omstruktureringskostnader var resultatet 21,8 (21,2).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,6 MSEK (40,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 8,9 MSEK (14,6).
· Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,37).
· Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i koncernen från denna tidpunkt.

Första halvåret juli-december 2019

· Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 1 719,2 MSEK (1 421,2).
· Justerad EBITDA* ökade med 39 procent och uppgick till 86,2 MSEK (62,2), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,0 procent (4,4).
· Rörelseresultatet uppgick till 110,5 MSEK (36,7), inklusive 66,9 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 118,1 MSEK (13,0).
· Resultat efter skatt uppgick till 92,4 MSEK (24,6).
· Resultat per aktie uppgick till 2,37 (0,63).

 

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster och effekter från IFRS 16. Avstämning av belopp finns på sid 19

[* * ]Justerat för omstruktureringskostnader var resultatet 21,8 MSEK (21,2)

 

Duroc AB

Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

 

Pressmeddelande (PDF)