< Tillbaka

Stabilt helhetsresultat trots utmaningar

Effekter från komponentbrist, höga priser på råmaterial och transporter samt förlängda ledtider har påverkat flera av portföljbolagen.

Första kvartalet juli-september 2021

· Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 865,1 MSEK (703,6).
· Justerad EBITDA* minskade med 1 procent och uppgick till 47,2 MSEK (47,9), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,5 procent (6,8).
· Justerad EBIT uppgick till 22,5 MSEK (22,6).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,5 MSEK (20,1).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,2 MSEK (54,4).
· Resultat efter skatt uppgick till 14,8 MSEK (11,2).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (0,35)
· Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (0,29).
· Likvida medel uppgick per sista september till 60,4 MSEK (161,7) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 till 129,7 MSEK (75,5). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 275 MSEK.

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster

För ytterligare information, besök www.duroc.se eller kontakta:
John Häger, vd, tel +46 70 248 72 99

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2021 kl 08:30

Pressmeddelande (PDF)