< Tillbaka

Duroc Special Steel AB ansöker om företagsrekonstruktion

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Duroc Special Steel AB, nedan DSS, har idag den 15 juni 2016 ansökt om företagsrekonstruktion vid Luleå tingsrätt. DSS bedriver kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, samt ett logistikcenter för stålbandrullar. Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå. 

Bakgrunden till ansökan är att DSS har lönsamhetsproblem i sin rörelse för bearbetning av tunnplåt, och den verksamheten är under fortsatt avveckling såsom tidigare har meddelats. DSS har dock under våren drabbats av störningar i driften hänförliga till den förhyrda lokalen som försvårar utleveranser. I avvaktan på att denna fråga löses med hyresvärden, och att DSS utredning om krav på försäkringsersättning för tidigare motorhaveri i valsverket slutförs, så är förutsättningarna för fortsatt drift oklara, och DSS kan inte på egen hand betala sina skulder i den takt som de förfaller. Avsikten är att under rekonstruktionen uppta förhandlingar med hyresvärd och försäkringsbolag, och eventuellt nå ett ackord med bolagets fordringsägare.

Krisen i DSS leder till att Duroc AB skriver ned värdet på aktierna i DSS från fem miljoner till noll, och att interna fordringar på 11,5 msek med säkerhet i överhypotek i bolagets rörelse reservationsvis sätts ned till noll. Förutom utfästelse om ett brygglån om 1 msek för rekonstruktionsperioden så förväntas ingen likviditetspåverkan på Duroc AB.

Duroc AB

John Häger

För ytterligare information

John Häger, verkställande direktör Duroc, 08-789 11 30

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2016 kl 19.00.

   
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen.
Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

Pressmeddelande (PDF)