< Tillbaka

DUROC RAIL I STRATEGISKT SAMARBETE MED LKAB – TRANSAKTIONEN GENOMFÖRD

Den tidigare kommunicerade transaktionen, där Duroc har ingått ett strategiskt samarbete med LKAB som syftar till att gemensamt utveckla erbjudandet inom underhåll för järnvägshjul och relaterade komponenter, har slutförts. Samarbetet innebär att LKAB har förvärvat 49 procent av Duroc Rail AB för en slutlig köpeskilling om ca 79 Mkr och att LKAB tillsammans med Duroc Rail kommer att uppföra en ny produktions-anläggning i Luleå.

Den nya produktionsanläggningen, som kommer att ägas av LKAB och nyttjas av Rail, beräknas stå färdig under slutet av 2025. Ett hyresavtal om 20 år med option på förlängning har tecknats mellan parterna. Fastigheten omfattar totalt ca 40 000 m[2] markyta ned ca
7000 m[2] produktionsyta. Satsningen kommer att möjliggöra ökad kapacitet och flexibilitet samt blir dimensionerad för att kunna stötta den förväntade framtida tillväxt som förutses för Duroc Rails verksamhet.

Duroc har sedan förvärvet av Duroc Rail i slutet på 90-talet byggt upp bolaget till dagens starka position samt har metodiskt investerat och utvecklat verksamheten till vad den är idag. Bolaget är, och kommer att fortsätta vara, en vital del för järnvägstrafiken i Norrland och samarbetet möjliggör därmed en betydande tillväxtmöjlighet för Rail.

”Överenskommelsen med LKAB, en av våra viktigaste kunder, innebär att vi kan säkerställa utveckling och kapacitet för framtiden, där vi ser att omställningen till hållbara transporter och den gröna industrialiseringen som sker kommer att kräva mer och effektivare underhåll på järnvägshjul. Vi kommer alltså även i fortsättningen investera i och utveckla erbjudandet för alla kunder vilket skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Vi är glada att vår mer än 100-åriga verksamhet med ca 60 medarbetare fortsätter att utvecklas i Luleå,” säger Durocs VD och koncernchef John Häger

Duroc Rail omsatte R12 2023 ca 174 Mkr och har ca 60 anställda. Duroc bibehåller sitt majoritetsägande i Duroc Rail som även framgent kommer att ingå i koncernens konsoliderade räkenskaper. Försäljningen innebär en bokföringsmässig vinst i moderbolaget om ca 72 Mkr. Transaktionen förstärker Durocs redan starka finansiella ställning och medför att moderbolaget är skuldfritt, med en nettokassa och tillgängliga kreditutrymmen om ca 280 Mkr (proforma 31 december 2023), vilket öppnar upp för ytterligare framtida satsningar.

Stockholm den 20 februari 2024

Pressmeddelande (PDF)