< Tillbaka

Duroc möter temporära motgångar kortsiktigt men ser fortsatt god potential framåt

Order på ca 530 Mkr till Cotting Group säkrad

16 december 2021

Som kommunicerades i delårsrapporten för juli-september 2021 så fanns en risk för fortsatta störningar i form av eskalerande råmaterial- och energipriser samt de negativa effekterna av bristen på halvledare. Detta mönster har fortsatt in i det andra kvartalet och rörelseresultatet så här långt (okt-nov) uppgick till -4,4 MSEK. Rörelseresultatet för kvartal 2 2020 uppgick till 13 MSEK och utsikterna för att nå motsvarande resultat under det andra kvartalet innevarande år bedöms inte längre sannolika.

Nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 uppgick till 171,2 MSEK per sista november. (129,7 MSEK per sista september 2021). Ökningen av nettoskulden är i huvudsak hänförlig till ökad kapitalbindning i takt med stigande råmaterialpriser. Soliditeten är hög och Duroc har väsentliga outnyttjade kreditfaciliteter.

Det långsiktiga strategiarbetet i Cotting Group har resulterat i en ny viktig order från en biltillverkare efter ett års intensivt utvecklingsarbete. Värdet är ca 52M€ under sex år och första leverans sker i slutet på 2023. Ordern innebär investeringar i ny produktionsutrustning som kommer att förstärka konkurrensförmågan under kommande år.

Kortsiktigt ligger utmaningen för Duroc i huvudsak i den franska enheten i Cotting Group, som är starkt exponerad mot lokala biltillverkare. Ca 50% av omsättningen är relaterad till dessa kunder och där ser vi en volymnedgång pre-Covid med ca 50 procent. Cotting Group står för ca 15 procent av Durocs omsättning. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnader och kompensera för höjningar i råmaterialpriser genom prisjusteringar. På kort sikt kommer utmaningarna att kvarstå tills volymerna kommer tillbaka.

Drake Extrusion har, likt många amerikanska arbetsgivare, haft stora bekymmer med att hitta och behålla arbetskraft. Detta har lett till temporära resultatförsämringar i verksamheten. Efterfrågan på garnerna är starkare än någonsin och bolaget är välinvesterat. Personalproblematiken förväntas dock förbättras under nästkommande kvartal då bolaget ser ökat antal arbetssökande.

Priser på råmaterial för IFG och Drake har under en längre tid eskalerat till historiskt höga nivåer. Effekterna av detta har gjort att kunderna justerar ner sina lagervolymer och avvaktar med nya ordrar. Nu noteras en återgång av priserna både i Europa och USA och detta kan komma att påverka orderingången och marginalerna positivt under nästkommande kvartal.

I andra delar av koncernen noteras tillfredsställande rörelseresultat, stark efterfrågan och orderstockar på rekordnivåer.

Duroc är i gott finansiellt skick med låg nettoskuld och en stark balansräkning. Turbulensen som pandemin fört med sig har lett till kortsiktigt sämre resultat än vad jag tidigare förväntat. I grund och botten är min bedömning att utmaningarna är övergående. Ur medel/långsiktigt perspektiv, i ett normaliserat läge, är min bedömning att intjäningsförmågan är god.  Det är dock svårbedömt hur förutsättningarna kommer att utvecklas även för det kommande kvartalet.   

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens nedan försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 17:50.

Pressmeddelande (PDF)