< Tillbaka

Rättelse avseende pressmeddelande offentliggjort 22 februari 2017

Stockholm, 23 februari 2017
Pressmeddelandet rubricerat ”Duroc offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier” som offentliggjordes av Duroc den 22 februari 2017 innehöll en länk till prospektet som publicerats av Duroc samma dag. Denna länk gick till en version av dokumentet som var felaktig då tabellen intagen under rubriken ”Ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktören och ledande befattningshavare” (sida 70) innehöll en avvikelse från den i slutversionen av prospektet intagna versionen.
Korrekt version av prospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, nås via nedanstående länk samt finns på Durocs hemsida www.duroc.se.
http://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/details/?id=3753
För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 16:00.
Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446–4286
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)