< Tillbaka

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI 2021-JUNI 2022 STARK UTVECKLING I MERPARTEN AV DUROC -UTDELNING FÖRESLÅS

Fjärde kvartalet april – juni 2022

· Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 033,7 MSEK (942,1). Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent.
· Justerad EBITDA* minskade med 33 procent och uppgick till 51,4 MSEK (76,4) motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,0 procent (8,1).
· Justerad EBIT* minskade med 52 procent till 25,7 MSEK (53,6). Resultatet ökade i alla bolag, med undantag för Cotting Group.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,0 MSEK (54,4). Griffine, den franska delen av Cotting Group, uppvisade en EBIT om -31,0 MSEK, EBIT för resterande delar av koncernen uppgår till totalt 51 MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-77,3 MSEK (-35,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 30,1 MSEK (38,1).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,77 SEK (0,96).
· Resultat per aktie uppgick till 0,77 SEK (0,98).
· Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 237,8 MSEK (1 070,3) och soliditet till 52 procent (51).

Juli 2021-juni 2022

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 3 720,5 MSEK (3 254,5). Den organiska tillväxten uppgick till 11 procent.
· Justerad EBITDA* minskade med 14 procent och uppgick till 192,1 MSEK (224,2), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,2 procent (6,9).
· Justerad EBIT* uppgick till 90,1 MSEK (125,8).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 83,0 MSEK (88,6). Griffine uppvisade en EBIT om -85,3 MSEK, övriga koncernens EBIT uppgick till totalt 163,3 MSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-36,8 MSEK (70,6). Materialprisutvecklingen har drivit upp kapitalbindningen i framför allt lagret.
· Resultat efter skatt uppgick till 64,9 MSEK (55,4).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 1,85 SEK (2,37).
· Resultat per aktie uppgick till 1,67 SEK (1,42).
· Likvida medel uppgick per sista juni till 26,1 MSEK (59,9) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 uppgick till 265,7 MSEK (139,9). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 205,0 MSEK (275,0).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kronor per aktiie[image]

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 18 i bokslutskommunikén. 

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 8.30 den 19 augusti 2022.

Pressmeddelande (PDF)