< Tillbaka

Kommuniké från Durocs årsstämma den 9 november 2021

Durocs årsstämma hölls den 9 november 2021. För att begränsa smittorisk och samtidigt underlätta för aktieägare att lägga sin röst genomfördes årsstämman med poströstning. Detta med stöd av den lag om tillfälliga undantag för bolagsstämmor som gäller p.g.a. covid-19.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2020–juni 2021 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson, Johan Öberg och Carl Östring. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor vardera skall utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier bolaget. Bemyndigandet omfattar totalt högst 4 300 000 aktier.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta innehavda egna aktier, till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Bolagsordning

Stämman beslutade, enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.duroc.se.

För ytterligare information

John Häger, VD Duroc AB, +46 70 248 72 99

Vds anförande finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.duroc.se/investerare/presentationer/.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2021 kl 17:10

Pressmeddelande (PDF)