< Tillbaka

Kommuniké från Durocs årsstämma 2016

Vid årsstämman beslutades följande;
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2015.
Stämman fastställde ett arvode om SEK 175 000 till ordförande, SEK 125 000 till vice ordförande samt SEK 75 000 vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Sture Wikman, Carl Östring, Thomas Håkansson samt nyval av Carina Heilborn.
Till styrelsens ordförande valdes Sture Wikman.
PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende av valberedning.
Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 3.000.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget.
Vid styrelsens konstituerande möte efter stämman beslöt styrelsen bemyndiga vd att hantera återköp av egna aktier i enlighet med stämmans återköpsbeslut när passande tillfällen uppstår.
Bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras.
 
 
För ytterligare information
Carl Östring t.f. vd Duroc AB, vice styrelseordförande, tel 070-301 93 32
 
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl 19.30.

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Berga Backe 4
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286

———————————————————————-

 Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 460 Mkr och har ca 145 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)