FÖRVÄRV

Duroc eftersträvar att bygga och utveckla en företagsgrupp med högkvalitativa bolag inom flertalet olika sektorer och med en diversifierad bolagsportfölj minska risken. I en definierad förvärvsprocess skapar Duroc värde redan vid förvärvstillfället genom t.ex. en konservativ värderingsmodell av tänkta målbolag. Duroc eftersträvar långsiktigt ägande av företagsportföljen och har ingen exitstrategi för bolagen. Med ett långt tidsperspektiv i ägandet räds vi inte av att förvärva bolag som bedöms ha kortsiktiga utmaningar. Dotterbolagen är närmast kunderna och förstår därmed marknaden och kundbehoven bäst. Styrmodellen är decentraliserad och respektive bolag är ansvarig för sin resultatutveckling. Vi ser entreprenörskapet som en bas till en sund och lönsam tillväxt.

 

Gemensamt för koncernens bolag är att de är stabila företag med långsiktig intjäningsförmåga och utvecklingspotential. Bolagen bygger sin verksamhet på ingående kunskap om både teknik och marknad. Duroc tar som ägare en aktiv roll och bidrar till utvecklingen av respektive verksamhet. Genom att investera i de befintliga bolagen samt genom förvärv av nya företag skapar Duroc-koncernen värdetillväxt för aktieägarna.