BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen men också Svensk kod för bolagsstyrning, regelverk för emittenter samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden om god sed på svensk aktiemarknad.

 

Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan, bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör, vilka är hierarkiskt ordnade i förhållande till varandra. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att bland annat utse styrelseledamöter och revisorer. Styrelsen utser verkställande direktör och beslutar i frågor av strategisk karaktär samt om bolagets övergripande organisation.

 

Vd ansvarar för den dagliga verksamheten och kontrollen av denna och koncernens dotterbolagschefer rapporterar till denne. Styrelsen ska ha en fastställd skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Denna ska också reglera arbetsfördelningen mellan styrelsen, utskotten och verkställande direktören.

 

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Från den 1 juli 2008 tillämpar Duroc Svensk kod för bolagsstyrning. Delar av denna presenteras på webben under avdelningen bolagsstyrning, samt senaste årets arbete med bolagsstyrningsfrågor beskrivs varje år i Durocs bolagsstyrningsrapport.