< Tillbaka

Delårsrapport juli 2018-mars 2019

FÖRÄNDRINGSARBETET INOM INDUSTRIHANDEL HAR GIVIT RESULTAT

Tredje kvartalet januari-mars 2019

· Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2). Organisk tillväxt uppgick till 9 procent.
· EBITDA ökade med 67 procent och uppgick till 43,5 Mkr (26,0)
· Justerad EBITDA[1] ökade med 33 procent till 40,5 Mkr (30,4), motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om 5,2 procent (4,7)
· Rörelseresultatet uppgick till 30,5 Mkr (14,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,5 Mkr (47,5)
· Resultat efter skatt uppgick till 21,0 Mkr (10,6)
· Resultat per aktie före och efter utspädning 0,54 (0,27)

Under kvartalet har Duroc investerat 42 Mkr, motsvarande en ägarandel om 10 procent i det engelska börsbolaget Carclo

Juli 2018-mars 2019

· Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 2 198,9 Mkr (1 736,6). Organisk tillväxt uppgick till 9 procent.
· EBITDA ökade med 3 procent och uppgick till 105,7 Mkr (102,8)
· Justerad EBITDA[1] ökade med 33 procent till 102,7 Mkr (77,2), motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om 4,7 procent (4,4)
· Rörelseresultatet uppgick till 67,2 Mkr (68,4, varav 31 Mkr hänförligt till negativ goodwill)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,4 Mkr (34,2)
· Resultat efter skatt uppgick till 45,6 Mkr (80,9 varav 45 Mkr hänförligt till negativ goodwill och positiva effekter från uppskjuten skatt)
· Resultat per aktie före och efter utspädning 1,17 (2,08)
· Likvida medel uppgick till 164,3 Mkr (212,6) och koncernens nettoskuld uppgick till 85,5 (51,1)

[image]

[1] Justerad för jämförelsestörande poster, avstämning av belopp finns på sid 17

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med
djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande
position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till
utvecklingen. Koncernen omsätter ca 3 000 Mkr och har ca 850 medarbetare.
Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)