< Tillbaka

Kommuniké från Durocs årsstämma den 7 november 2023

IngressIngressIngressIngressIngressIngressIngressIngress

Kommuniké från durocs årsstämma den 7 november 2023

Durocs årsstämma hölls den 7 november 2023 kl 15.30 på Strandvägen 7A i Stockholm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret 1 juli 2022–30 juni 2023 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning ska lämnas för verksamhetsåret om 0,25 kronor per aktie av aktieslag B- och C, totalt 39 000 000 aktier. Total utdelning uppgår till 9 750 000 kronor.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson och Carl Östring. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 800 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor vardera skall utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

PricewaterhouseCoopers AB, omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor skall vara Johan Wirén.  

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Bemyndigande om nyemission av aktierStämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier bolaget. Bemyndigandet omfattar totalt högst 4 300 000 aktier.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta innehavda egna aktier, till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.

Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.duroc.se.

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7e november 2023, kl 17.00.

Pressmeddelande (PDF)