< Tillbaka

Kallelse till Extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 juni 2017 kl. 13.00 på Linnégatan 18 i Stockholm. Registrering sker från kl. 12.30.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

· dels per fredagen den 9 juni 2017 vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB för, 
· dels till Duroc AB (publ) ha anmält sin avsikt att delta senast fredagen den 9 juni 2017, varvid antalet biträden skall anges.

  
Anmälan
Anmälan om deltagande på stämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd, fax +46 8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.duroc.com

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 9 juni 2017.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändrat räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
8. Stämmoavslutning.

Förslag till beslut

Förslag till beslut om ändrat räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 7):
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagets räkenskapsår från kalenderår till 1 juli – 30 juni varmed § 12 i bolagets bolagsordning ska ha följande lydelse:

”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli – 30 juni.”

Bakgrunden till den föreslagna ändringen är att bolaget i februari i år genom apportförvärv förvärvat International Fibres Group-koncernen (IFG) som har 1 juli – 30 juni som räkenskapsår, och det bedöms ändamålsenligt att samtliga bolag i den nya koncernen har samma räkenskapsår. Det har vidare bedömts lämpligt, bland annat med hänsyn till IFG:s storlek i förhållande till den tidigare koncernen, att ändra hela koncernens räkenskapsår till 1 juli – 30 juni.

Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, innebär detta att innevarande räkenskapsår kommer att förkortas till 1 januari – 30 juni.

Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

   
Handlingar i enlighet med 7 kap 56 c § (formulär inför stämman) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.duroc.se inom lagstadgade tider, dvs senast tre veckor före stämman. De aktieägare som önskar att ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bola­get, var­efter materialet kommer att översändas med post.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 39.000.000, varav 29.066.783 av serie B och 9.933.217 av serie C. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 39.000.000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2017

Duroc AB (publ)

Styrelsen

——————————
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepap­persmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08.00.

Pressmeddelande (PDF)