< Tillbaka

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 juni 2017

Vid extrastämman beslutades följande;

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Innevarande räkenskapsår kommer därmed avslutas 2017-06-30.

Besluten på stämman fattades enhälligt och bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras.

Förändringen av räkenskapsår medför att Duroc inte kommer lämna delårsrapport den 14 juli såsom tidigare varit aviserat. I stället kommer Duroc att lämna bokslutskommuniké för det innevarande räkenskapsåret den 28 augusti 2017.

Duroc kommer inom kort att tillkännage ny finansiell kalender med rapporttillfällen för det kommande räkenskapsåret.

Bakgrunden till ändringen av räkenskapsår är att bolaget i februari i år förvärvat International Fibres Group-koncernen (IFG) som har 1 juli – 30 juni som räkenskapsår. Det är ändamålsenligt att samtliga bolag i Duroc har samma räkenskapsår. Det har vidare bedömts lämpligt, bland annat med hänsyn till IFG:s storlek i förhållande till den tidigare koncernen, att ändra hela koncernens räkenskapsår till 1 juli – 30 juni.

För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2017 kl 20.00

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 578 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)