< Tillbaka

Delårsrapport juli – september 2022

DET MAKROEKONOMISKA LÄGET HAR PÅVERKAT RESULTATET I MAJORITETEN AV PORTFÖLJBOLAGEN– KRAFTIGT MINSKAD NETTOSKULD

Första kvartalet juli 2022 – september 2022
• Nettoomsättningen var i linje med motsvarande kvartal föregående år 862,7 MSEK (865,1). Den organiska tillväxten uppgick till
-7 procent.
• Justerad EBITDA* minskade med 66 procent och uppgick till 15,8 MSEK (47,2), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 1,8 procent (5,5).
• Justerad EBIT* minskade till -12,4 MSEK (22,5).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,4 MSEK (22,5). Griffine, den franska delen av Cotting Group, uppvisade en EBIT om -7,2 MSEK, EBIT för resterande delar av koncernen uppgår till totalt -5,2 MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131,8 MSEK (37,2).
• Resultat efter skatt uppgick till -11,1 MSEK (14,8).
• Justerat resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (0,38).
• Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (0,38).
• Likvida medel uppgick per 30 september till 47,1 MSEK (60,4) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 uppgick till 159,4 MSEK (129,7), vilket är en minskning med 107,9 MSEK sedan föregående kvartal. Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 271,7 MSEK (275,0).
• Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 267,0 MSEK (1 101,6) och soliditet till 56 procent (54).[image]

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 8.30 den 8e november 2022.

Pressmeddelande (PDF)