< Tillbaka

Duroc AB:s dotterbolag Svartöns Specialstål AB ansöker om konkurs

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Svartöns Specialstål AB, nedan SSS, kommer att lämna in konkursansökan till Luleå tingsrätt imorgon onsdag. SSS, tidigare Duroc Special Steel AB, har tidigare bedrivit kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, och bedrev ännu vid tidpunkten för konkursansökan ett logistikcenter för stålbandrullar med fyra anställda. Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå. SSS har sedan den 16 juni varit under rekonstruktion men förutsättningarna för att driva verksamheten vidare saknas.

Bakgrunden till ansökan är att SSS har haft lönsamhetsproblem i sin rörelse för bearbetning av tunnplåt, och den verksamheten har avvecklats. SSS drabbades under våren av störningar i driften hänförliga till den förhyrda lokalen som försvårat materialhanteringen i logistikcentret. Det står nu klart att skicket på lokalen där verksamheten bedrivs samt den travers som används i driften inte medger att verksamheten fortgår. Någon ersättning från försäkringsbolaget gällande tidigare meddelat haveri i valsverket har inte kunnat erhållas utan förutsätter att rättsliga åtgärder vidtas.

Duroc AB har infriat ett borgensåtagande gentemot Swedbank för SSS om 13 MSEK, och övertagit bankens fordran med säkerhet i företagsinteckningar. I konkursboet finns tillgångar som bedöms ingå i hypoteksunderlaget om minst 6 MSEK, samt därutöver möjliga intäkter från försäljning av valsverk och inventarier samt utfallet av fordran mot försäkringsbolaget, till belopp som inte nu kan fastställas. Likviditetspåverkan på Duroc AB kan därför inte slutligt fastställas, men är på kort sikt ca 7 MSEK.

Duroc AB

John Häger

För ytterligare information

John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99.

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Duroc ABs försorg för offentliggörande den 11 oktober 2016 kl. 17.30.
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen.
Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.duroc.com

Pressmeddelande (PDF)