PRESSMEDDELANDEN

 

Delårsrapport första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Regulatorisk information

Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast IFG.  · Nettoomsättning 509,4 Mkr (433,0)  · Rörelseresultat 12,3 Mkr (19,6), varav Fiberverksamheten stod för 16,7 Mkr  · Kassaflödet från den löpande verksamheten...

Fortsätt läsa

Förvärvet av BonarAgro genomfört enligt plan

Det förvärv som tidigare annonserats (pressmeddelande 2017-07-11) har nu genomförts enligt plan. Bolaget, som får namnet IFG Cresco, är ett dotterbolag till belgiska Exelto inom IFG-gruppen. IFG Cresco, som är baserat i belgiska Lokeren, Belgien, utvecklar, tillverkar och säljer fiberbaserade textilier för professionell odling av grödor....

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma den 26 oktober 2017

Regulatorisk information

Vid årsstämman beslutades följande: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för det förkortade räkenskapsåret 20170101 – 20170630, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK...

Fortsätt läsa

Nina Grönberg ny CFO

Regulatorisk information

Nina Grönberg har utsetts till ny CFO för Duroc AB och tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2018. Nina har en ekonomie magisterexamen från Stockholms universitet samt mångårig erfarenhet från ett flertal koncernekonomifunktioner i internationella företag, bland annat inom tillverkningsindustrin. Nina kommer närmast från...

Fortsätt läsa

Duroc AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari  – 30 juni 2017

Regulatorisk information

Duroc AB (publ)s årsredovisning för räkenskapsperioden 1 januari - 30 juni 2017 är nu publicerad på Durocs hemsida: http://www.duroc.com eller via länken nedan. http://www.duroc.se/ab/foer-investerare/aarsredovisningar.aspx  Utskriven årsredovisning distribueras till aktieägare som beställer den via Durocs informationskanal: info@duroc.com. Vänligen uppge namn och adress. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: http://www.duroc.com  Denna...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 20 oktober 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Regulatorisk information

Andra kvartalet 1 april – 30 juni · Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0)  · Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6)  · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK (22,9)  1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8) ...

Fortsätt läsa

Duroc korrigerar uppdaterad finansiell kalender

Regulatorisk information

Stockholm 16 juli 2017. Duroc AB meddelar idag sin korrigerade finansiella kalender. Genom ett misstag i Durocs pressmeddelande från 13 juli om ny finansiell kalender har felaktiga delårsperioder angivits.  Datumen för rapporterna är korrekta men delårsperioderna ska vara som följer nedan: Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den...

Fortsätt läsa

Duroc meddelar ny finansiell kalender

Regulatorisk information

Som tidigare meddelats beslutade Durocs extrastämma den 15 juni 2017 ändra bolagsordningen så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Förändringen innebar att räkenskapsåret 2017 avslutades den 30 juni 2017 och som tidigare meddelats lämnar Duroc bokslutskommuniké för 2017 den 28...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 juni 2017

Regulatorisk information

Vid extrastämman beslutades följande; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen, så att räkenskapsåret ändras från kalenderår till 1 juli – 30 juni. Innevarande räkenskapsår kommer därmed avslutas 2017-06-30. Besluten på stämman fattades enhälligt och bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande...

Fortsätt läsa

Magnus Bergendorff ny CFO

Regulatorisk information

Magnus Bergendorff har utsetts till ny CFO för Duroc AB. Magnus har lång och gedigen erfarenhet från flertalet CFO roller på företag verksamma i Sverige och internationellt. Magnus tillträder sin nya tjänst idag 2017-05-16. Magnus kompetens och profil passar utmärkt för Durocs framtida utmaningar och...

Fortsätt läsa

Kallelse till Extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall · dels per fredagen den 9 juni 2017 vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB för,  · dels till Duroc AB (publ) ha anmält sin avsikt att delta senast fredagen...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma 2017

Regulatorisk information

Vid årsstämman beslutades följande; Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2016. Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK 100 000 vardera till...

Fortsätt läsa

Arbetsmiljöutredning i England

Regulatorisk information

Styrelsen i Duroc har idag erhållit en rapport från en extern legal rådgivare om att en arbetsplatsolycka med dödlig utgång som skedde under mars månad på en fabrik i England tillhörigt ett bolag i Durockoncernen, IFG Drake. Förutom den personliga tragedin för den berördes familj...

Fortsätt läsa

Rättelse delårsrapport Jan-Mar 2017

Regulatorisk information

Rörelseresultatet för första kvartalet 2016 (sid 1, 5, 11) ska vara 23,7 Mkr istället för 22,8 Mkr. Felet kan härledas till förändring av varulager i resultaträkningen på sidan 5 där det står -1,0. Den korrekta siffran är -0,1. I VD-ordet (tredje stycket) publicerades en felaktig jämförelsesiffra...

Fortsätt läsa

Omval av revisorer

Regulatorisk information

Duroc AB:s valberedning har inför kommande årsstämma beslutat att föreslå omval av PwC som revisorer, och har i sin tur utsett Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.    För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc 070-248 72 99     Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2017

Regulatorisk information

Nettoomsättningen under perioden januari till mars 2017 uppgick till 584 Mkr (467) och rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (23). Koncernen 2017  ...

Fortsätt läsa

Duroc publicerar årsredovisning 2016

Regulatorisk information

För ytterligare information John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99 Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl 07.00. ...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 21 april 2017, varvid antalet biträden skall uppges. Anmälan Anmälan om deltagande på årsstämman...

Fortsätt läsa

Ny General manager Duroc Machine Tool

Regulatorisk information

Jörgen Frisendahl, 46, har utsetts till General Manager för affärsområde Industrihandel, Duroc Machine Tool. Jörgen har en lång karriär på Sandvik Coromant där han har arbetat med produktutveckling, produktledning samt försäljning. Jörgen kommer senast från en position som teknisk chef för affärsområdet Norra Europa. Jörgen...

Fortsätt läsa

Nyemission i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Stockholm, 28 februari 2017 Duroc har under februari månad registrerat en nyemission av 31 671 100 aktier av serie C. Bolagets styrelse har också mottagit och verkställt begäran om omvandling av samtliga aktier av Serie A till serie B, samt en begäran om omvandling av totalt...

Fortsätt läsa

Rättelse avseende pressmeddelande offentliggjort 22 februari 2017

Regulatorisk information

Stockholm, 23 februari 2017 Pressmeddelandet rubricerat ”Duroc offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier” som offentliggjordes av Duroc den 22 februari 2017 innehöll en länk till prospektet som publicerats av Duroc samma dag. Denna länk gick till en version av dokumentet som...

Fortsätt läsa

Duroc offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nya aktier

Regulatorisk information

Prospektet avseende upptagande till handel av nya aktier i Duroc AB (publ) (”Duroc”) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.duroc.com, Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, samt på bolagets kontor Svärdvägen 5, 182 33 Danderyd. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga på bolagets hemsida...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs extrastämma den 15 februari 2017

Regulatorisk information

Vid extrastämman beslutades följande; Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera 31 671 100 aktier av serie C i Duroc AB till Peter Gyllenhammar, som tillsköt samtliga aktier i International Fibres Group AB som betalning för de nyemitterade Duroc-aktierna. Efter det att registrering av...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Regulatorisk information

Ett nytt Duroc tar form Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2016 uppgick till 115,1 Mkr (120,5) och rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (2,7). Orderingången fjärde kvartalet 2016 uppgick till 100,5 Mkr (106) och den utgående orderstocken var 62,3 Mkr (68,9). Nettoomsättningen under perioden januari till december 2016...

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Duroc AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägarna i Duroc Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 15 februari 2017 kl. 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm Registrering sker från kl. 14.30 Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall ·  dels per den 9 februari 2017 vara införd som ägare i den utskrift...

Fortsätt läsa

DUROC AB FÖRVÄRVAR INTERNATIONAL FIBRES GROUP AB

Regulatorisk information

Stockholm, 13 januari 2017. Den börsnoterade industri- och handelskoncernen Duroc AB har idag ingått avtal om förvärv av International Fibres Group AB (”IFG”), en internationellt ledande producent av polypropylenbaserad fiber och filamentgarn. IFG tillverkar cirka 110 000 ton fibrer och garn per år i sina dotterbolag i...

Fortsätt läsa