< Tillbaka

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Ett nytt Duroc tar form

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2016 uppgick till 115,1 Mkr (120,5) och rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (2,7). Orderingången fjärde kvartalet 2016 uppgick till 100,5 Mkr (106) och den utgående orderstocken var 62,3 Mkr (68,9). Nettoomsättningen under perioden januari till december 2016 uppgick till 409,6 Mkr (410,9) och rörelseresultatet uppgick till 15,4 Mkr (13,2). Orderingången under perioden januari till december 2016 uppgick till 403 Mkr (387,4). Årets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Dessa effekter redovisas på enskild rad i resultaträkningen (Resultat från avvecklade verksamheter).

Efter periodens utgång har förvärvet av International Fibres Group AB, som är villkorat av bolagsstämmans godkännande den 15 februari 2017, väsentligen förändrat Duroc. Om stämman godkänner förvärvet blir Duroc ett betydligt större bolag, med en omsättning på ca 2,2 Mdr kr och ett förväntat stabilt positivt rörelseresultat. För att möjliggöra en jämförelse så finns en reviderad proformaredovisning för de förenade bolagen per 2016-12-31, se bilaga. Gemensamt så skulle bolagen per utgången av året ha haft ett rörelseresultat om 77,5 Mkr, efter engångseffekter från nedskrivning av kundförlusten i IFG, och 107,7 mkr denna undantagen. Duroc som nu enbart har vinstgenererande dotterbolag räknar med att hädanefter kunna fokusera mer på att förvärva ytterligare bolag till koncernen.

Koncernen 2016 2015 2016 2015
JAN-DEC JAN-DEC OKT-DEC OKT-DEC
Orderingång, Mkr 403 387,4 100,5 106
Orderstock, Mkr 62,3 68,9
Nettoomsättning, Mkr 409,6 410,9 115,1 120,5
Rörelseresultat, Mkr 15,4 13,2 3,1 2,7
Resultat efter skatt från 13,3 11,0 3,7 3,2
kvarvarande verksamheter, Mkr
Resultat per aktie från 1,81 1,5 0,5 0,44
kvarvarande verksamheter, kronor
Resultat per aktie inkl -1,88 0,98 1,05 -0,33
avvecklade/avyttrade
verksamheter, kronor
Soliditet, %  52 52

För ytterligare information
John Häger vd och koncernchef, tel 070-248 72 99.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-mars         21 april 2017

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2017 kl 07:15.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 410 Mkr och har ca 124 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)