ERSÄTTNINGAR

Ledande befattningshavare är koncernens verkställande direktör, de verkställande direktörerna i dotterbolagen som rapporterar till koncernchefen samt moderbolagets ekonomichef. Samtliga dessa har ett totalt villkorspaket som består av fast grundlön, rörlig lön, en avgiftsbaserad pensionsförmån och övriga förmåner (främst bilförmån).

 

Den rörliga lönen för ledande befattningshavare anställda i moderbolaget är relaterad till koncernens lönsamhet och aktiviteter i linje med bolagets strategi, och för ledande befattningshavare anställda i dotterbolagen till dotterbolagets lönsamhet.

 

Ersättningsutskottet, styrelsen i sin helhet, har utvärderat modellen för de rörliga ersättningarna, vars struktur varit oförändrad de senaste åren och funnit att utfallen ligger i linje med koncernens strategi för värdeskapande samt att den totala ersättningen till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig. Styrelsen har därför inte funnit anledning att ändra modellen för rörlig ersättning.

 

Bolagstämman 2018-11-08 beslutade om ersättningar enligt nedan.

 

STYRELSENS UTVÄRDERING

 Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare