< Tillbaka

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 27 april 2017 kl. 18.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Registrering från 17.30.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2017, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 21 april 2017, varvid antalet biträden skall uppges.

Anmälan
Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd, fax +46 8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.duroc.com.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 april 2017.

Ärenden
På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av vd
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Val av styrelse, styrelseordförande och vice styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verk-ställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Sture Wikman till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra, samt att inga suppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 500 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr skall utgå till styrelseordförande, 100 000 kr vardera skall utgå till ordinarie styrelseledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt vice styrelseordförande (punkt 11)
Årsstämman föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Carina Heilborn, Sture Wikman och Carl Östring. Nyval av styrelseledamoten Peter Gyllenhammar, som utses till styrelseordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)
Årsstämman föreslås fastställa följande riktlinjer:
Valberedningen skall bestå av minst tre representanter utsedda av de per den 30 september före stämman tre största ägarna. Sammansättningen av representanterna skall vara i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. För det fall någon av aktieägarna upphör att vara en av de tre största, skall ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som trätt i sådan aktieägares ställe utse ledamot. Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut, genom att föreslå stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna, samt i förekommande fall föreslå revisor och arvode till revisor.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning (punkt 14)
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Den rörliga ersättningen är maximerad till ett belopp motsvarande åtta månadslöner. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 15)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen.
Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet. Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Duroc AB, att. Styrelsen, Box 612, 182 16 Danderyd.

Handlingar och övrig information
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats www.duroc.com senast tre veckor före stämman, samt hållas tillgängliga på bolagets kontor på Svärdvägen 5 i Danderyd.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 39 000 000, varav noll av serie A (10 röster per aktie), 29 066 783 av serie B (1 röst per aktie) och 9 933 217 av serie C (1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 39 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i mars 2017
Duroc AB (publ)
Styrelsen

——————————

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2017 kl. 08:00.

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)