< Tillbaka

Kommuniké från Durocs årsstämma 2017

Vid årsstämman beslutades följande;
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2016.
Stämman fastställde ett arvode om SEK 200 000 till ordförande, samt SEK 100 000 vardera till styrelsens ledamöter. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Stämman beslutade omval av styrelseledamöterna Sture Wikman, Carl Östring och Carina Heilborn. Nyval av styrelseledamoten Peter Gyllenhammar.
Till styrelsens ordförande valdes Peter Gyllenhammar.
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer avseende utseende av valberedning.
Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
Stämman beslutade i enlighet med beslutsförslaget att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4.300.000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.
Bolagsstämmoprotokollet med ovanstående innehåll kunde omedelbart efter mötets avslutande justeras.
För ytterligare information
John Häger, koncernchef Duroc, 070-248 72 99
Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl 19.30.

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446–4286
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 579 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)