PRESSMEDDELANDEN

 

Delårsrapport januari-september 2016

Kvartalets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2016 uppgick till 103 Mkr (98,6) och rörelseresultatet uppgick till -5,6 Mkr (-1,3). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special...

Fortsätt läsa

Nytt datum för delårsrapport, kvartal 3, för Duroc AB 28/10

På grund av sjukdom så tillsattes en interim CFO per 7/10, och av praktiska skäl har ledningen och styrelsen beslutat att flytta publiceringsdatumet för delårsrapporten för kvartal 3 från 21/10 till 28/10.        Duroc AB John Häger För ytterligare information John Häger, verkställande direktör Duroc, 070 248 72 99       Informationen är sådan...

Fortsätt läsa

Duroc AB:s dotterbolag Svartöns Specialstål AB ansöker om konkurs

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Svartöns Specialstål AB, nedan SSS, kommer att lämna in konkursansökan till Luleå tingsrätt imorgon onsdag. SSS, tidigare Duroc Special Steel AB, har tidigare bedrivit kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, och bedrev ännu vid tidpunkten för konkursansökan ett logistikcenter för stålbandrullar...

Fortsätt läsa

Paul Benjamin tillförordnad CFO fr.o.m. 20161007

Fr.o.m. 7/10 träder Paul Benjamin in som tillförordnad (tf) CFO för Duroc AB p.g.a. sjukdom. Paul innehar idag rollen som Business Controller och träder in som tf under perioden som ordinarie CFO Helene Fredlund Pettersson är frånvarande. För ytterligare frågor v.v. kontakta John Häger VD, tel...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-juni 2016

Nettoomsättningen i andra kvartalet 2016 uppgick till 121 Mkr (104) och rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (4). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning och lager i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, dragit ner resultatet med -16 Mkr(0), varav produktionsutrustning står för 14...

Fortsätt läsa

Duroc Special Steel AB ansöker om företagsrekonstruktion

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Duroc Special Steel AB, nedan DSS, har idag den 15 juni 2016 ansökt om företagsrekonstruktion vid Luleå tingsrätt. DSS bedriver kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, samt ett logistikcenter för stålbandrullar. Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå.  Bakgrunden till ansökan är...

Fortsätt läsa

Kommuniké från Durocs årsstämma 2016

Vid årsstämman beslutades följande; Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015, samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2015. Stämman fastställde ett arvode om SEK 175 000 till ordförande, SEK 125 000 till vice ordförande samt...

Fortsätt läsa

Delårsrapport januari-mars 2016

Motgångar och nya tag Nettoomsättningen i första kvartalet 2016 uppgick till 87 Mkr (116) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (7). Orderingången under första kvartalet 2016 uppgick till 94 Mkr (120) och den utgående orderstocken var 77 Mkr (97). Koncernen ...

Fortsätt läsa

John Häger ny vd för Duroc AB

John Häger är född 1964 och har en tjugoårig karriär på Sandvik Coromant AB bakom sig, där han bland annat har varit ansvarig för Norden, Baltikum och Polen, och tidigare vd för Sandvik Coromant Sverige AB. ”Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera John Häger...

Fortsätt läsa

Duroc publicerar årsredovisning 2015

För ytterligare information Carl Östring, t.f. verkställande direktör Duroc, 070-301 93 32 Informationen är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl 16.00....

Fortsätt läsa

Valberedningens förslag till styrelse i Duroc AB (publ)

Duroc AB:s valberedning har inför årsstämman den 27 april 2016 beslutat att till styrelsen föreslå omval av Sture Wikman, Carl Östring och Thomas Håkansson samt nyval av Carina Heilborn. Till styrelseordförande föreslås omval av Sture Wikman och till vice ordförande omval av Carl Östring. Carina Heilborn...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 27 april 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den...

Fortsätt läsa