< Tillbaka

Delårsrapport januari-mars 2016

Motgångar och nya tag
Nettoomsättningen i första kvartalet 2016 uppgick till 87 Mkr (116) och rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (7). Orderingången under första kvartalet 2016 uppgick till 94 Mkr (120) och den utgående orderstocken var 77 Mkr (97).

Koncernen 2016 2015
         JAN-MAR          JAN-MAR
Orderingång, Mkr 93,5 120,0
Orderstock, Mkr 77,1 97,2
Nettoomsättning, Mkr 87,4 115,5
Rörelseresultat, Mkr -2,3 6,6
Resultat efter skatt, Mkr -1,8 5,2
Resultat per aktie, kronor -0,25 0,71
Soliditet, % 53 43

 
För ytterligare information
Carl Östring, tf. vd och koncernchef, tel 070-301 93 32.
Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-juni 2016                                  15 juli 2016
Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2016 kl 07:15.
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 460 Mkr och har ca 145 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm

Pressmeddelande (PDF)