OM DUROC

Duroc är ett långsiktigt investeringsbolag som förvärvar industri- och handelsbolag. Duroc har inte för avsikt att aktivt avyttra våra bolag. Sunda finanser, låg belåning, diversifiering samt konservativ värdering av tänkbara förvärv är några av grundbultarna i strategin. Duroc förvärvar även opportunistiskt aktier i andra bolag, företrädesvis resulterande i 100 procent ägande i målbolaget. Undantagsvis kan Duroc dock förvärva även mindre andelar i andra bolag, givet att bedömningen är att man kan påverka verksamheten i ett sådant målbolag, alltid med syftet att skapa värdetillväxt för Durocs aktieägare.

 

Duroc eftersträvar att bygga och utveckla en företagsgrupp med högkvalitativa bolag inom flertalet olika sektorer. Bolagen är närmast kunderna och förstår därmed marknaden och kundbehoven bäst. Koncernens styrmodell är starkt decentraliserad och de olika bolagen är ansvariga för resultatutvecklingen. Därmed tror vi på att bibehålla entreprenörskapet som en bas för en sund och lönsam tillväxt.

 

Koncernens ursprung är svenskt men verksamheten bedrivs i Europa och i USA. Vår strategi är att fortsätta investera i våra bolag samt även att fokusera på opportunistiska förvärv. Läs mer om våra bolag under fliken Våra bolag

 

För mer information om Duroc, se gärna vår presentation från november 2020 där vi presenterade vår nya breddade investeringsinriktning samt förändrade rapporteringsstruktur.

 

  Länk till presentationen

AFFÄRSIDÉ

Duroc skapar värde genom opportunistiska förvärv och långsiktigt hållbar utveckling av våra bolag.

AFFÄRSMODELL

OPPORTUNISTISKA FÖRVÄRV

 • Välutvecklad förvärvsmodell
 • Sund värderingsmodell av förvärven
 • Potentiella förvärv skall bidra till kundnytta
 • Utvecklingspotential i förvärvsobjekt
 • Stark tillit till våra bolags egna förmåga att utveckla affären
 • Utnyttjande av befintlig plattform och resurser
 • Förvärvsobjekt som delar Durocs värderingar
 • Förvärv kan ske inom nya så väl som angränsande sektorer

LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING AV VÅRA BOLAG

 • Stödjer våra bolags utvecklingsplaner
 • Investeringar
 • Strategisk utveckling tillsammans
 • Tillsätter rätt ledare
 • Tillväxt baserad på reella värden såsom kassaflöde och materiella produktionsresurser
 • Decentraliserad styrmodell samt ett entreprenöriellt ledarskap
 • Lokal ledning med fullt ansvar för verksamheten

VÄRDERINGAR

 

ENGAGEMANG

Duroc arbetar dedikerat och är hängiven i alla våra åtaganden

 

TEAMWORK

Interna och externa samarbeten genomsyrar vår verksamhet. Vi tror starkt på att vi kan åstadkomma mer om vi arbetar tillsammans.

 

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Durocs målsättning är att skapa långsiktiga och sunda affärsrelationer som leder till ett hållbart samhälle. Ett miljömässigt ansvarstagande är en integrerad del av vår verksamhet.

 

ANSVAR

Duroc står för en kultur som bygger på såväl ansvarsfulla ägare och ledare som ansvarsfulla affärer.