< Tillbaka

Delårsrapport januari-juni 2016

Rekonstruktion av dotterbolag men bättre utveckling i resterande koncern

Nettoomsättningen i andra kvartalet 2016 uppgick till 121 Mkr (104) och rörelseresultatet uppgick till -10 Mkr (4). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning och lager i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, dragit ner resultatet med -16 Mkr(0), varav produktionsutrustning står för 14 Mkr. Orderingången under andra kvartalet 2016 uppgick till 120 Mkr (108) och den utgående orderstocken var 76 Mkr (93). Nettoomsättningen under perioden januari till juni 2016 uppgick till 208 Mkr (220) och rörelseresultatet uppgick till -12 Mkr (9). Orderingången under perioden januari till juni 2016 uppgick till 213 Mkr (228).

Koncernen 2016 2015 2016 2015
  JAN-JUN JAN-JUN APR-JUN APR-JUN
Orderingång, Mkr 213,3 220,1 119,8 100,1
Orderstock, Mkr 76,2 93,2
Nettoomsättning, Mkr 208,1 219,6 120,7 104,1
Rörelseresultat, Mkr -12,2 9,4 -9,9 2,8
Resultat efter skatt, Mkr -9,9 7,3 -8,1 2,1
Resultat per aktie, kronor -1,35 1,00 -1,11 0,27
Soliditet, % 49 49

För ytterligare information
John Häger vd och koncernchef, tel 070-248 72 99.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-september 21 oktober 2016
2016                               

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2016 kl 07:15.
 
 
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 460 Mkr och har ca 145 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)