PRESSMEDDELANDEN

 

Kommuniké från Durocs årsstämma den 8 november 2018

Durocs årsstämma hölls den 8 november 2018 på Scandic Anglais i Stockholm Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2017–juni 2018 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret. Val av styrelse och revisor samt arvoden Stämman...

Fortsätt läsa

Delårsrapport juli 2018-september 2018

Stark utveckling i Industrihandel, dämpad efterfrågan i Fiber Första kvartalet juli-september 2018 · Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 Mkr (5,6) · Nettoomsättningen uppgick till 704,4 Mkr (509,4). UPN och Cresco, vilka inte ingår i jämförelseperioden, har bidragit med 26,1 respektive 69,2 Mkr ...

Fortsätt läsa

Durocs årsredovisning 2017/2018

Durocs årsredovisning för 2017/2018 finns nu tillgänglig på www.duroc.se i pdf-format. Årsredovisningen kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com          För ytterligare information John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om...

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 november 2018, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 1 november 2018, varvid antalet eventuella biträden skall uppges. Anmälan om deltagande skall...

Fortsätt läsa

Bokslutskommuniké juli 2017-juni 2018

Positiv avslutning 2017/2018 Förbättrat resultat i samtliga affärsområden – stark balansräkning ger utrymme för fortsatt tillväxt Fjärde kvartalet april-juni 2018 · Resultatet efter skatt uppgick till 49,6 Mkr (12,6), kvartalet har ej påverkats av negativ goodwill · Nettoomsättningen uppgick till 789,8 Mkr (585,8). Verksamheten i...

Fortsätt läsa

Duroc fullföljer förvärvet av Universal Power Nordic

UPN, med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till marknaden. I produkterbjudandet finns starka varumärken såsom Perkins, Kubota, Kohler och Lombardini. Bolaget, som 2017 omsatte 130 Mkr...

Fortsätt läsa

Omvänd vinstvarning i Duroc AB

I Durocs Q3-rapport, daterad den 7 maj 2018, visade koncernen ett rörelseresultat på 14,6 Msek och samtidigt noterades ”tecken på viss återhämtning” i verksamheten inför kommande kvartal. I samband med att dotterbolagen rapporterat in utvecklingen för april och maj så har det framkommit att resultatet högst...

Fortsätt läsa

Tillägg: Duroc förvärvar Universal Power Nordic

Duroc förvärvar Universal Power Nordic – en ledande leverantör av motorer för industriellt och marint bruk. Universal Power Nordic (UPN), med verksamhet i Sverige och Norge, är en ledande leverantör av dieselmotorer ämnade för industriella och marina applikationer. Företaget erbjuder även service, reservdelar och teknisk support till...

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

Starkt kassaflöde och fortsatt god finansiell ställning Tredje kvartalet 1 januari – 31 mars · Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 Mkr (24,7). · Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 61...

Fortsätt läsa

Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017 Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber. · Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca...

Fortsätt läsa