< Tillbaka

Kommuniké från Durocs årsstämma den 8 november 2018

Durocs årsstämma hölls den 8 november 2018 på Scandic Anglais i Stockholm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2017–juni 2018 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson, Johan Öberg och Carl Östring. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvodena till styrelsen ska vara oförändrade, vilket innebär ett arvode om SEK 200 000 till styrelsens ordförande och SEK 100 000 vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

PricewaterhouseCoopers AB, med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, mot bakgrund av den koncentrerade ägarstrukturen, inte utse någon valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Bemyndigande 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4.300.000 aktier av serie B. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

  
För ytterligare information

John Häger, VD, +46 70 248 72 99

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2018 kl 16.25
 
Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446–4286

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 800 Mkr och har ca 800 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)