< Tillbaka

Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017

Värdeskapande förvärv samt starkt kvartal för industrihandel

Andra kvartalet 1 oktober – 31 december 2017

Samtliga jämförelsesiffror avser, i enlighet med IFRS regler för omvända förvärv, endast Affärsområde Fiber.

· Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
· Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 573,9 Mkr (418,2). Förvärvet av Bonar Agros verksamhet har bidragit med ca 40,1 Mkr i kvartalet.
· Övriga intäkter inkluderar i huvudsak upplösning av reellt värdeskapande negativ goodwill.
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 41,6 Mkr (4,0), varav Fiberverksamheten stod för 34,7 Mkr (4,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,4 Mkr (-28,6).
· Koncernens nettoskuld utgjorde 10,6 Mkr (5,3).
· Resultat per aktie 1,66 (0,12) för kvartalet.
· Koncernen förfogar över förlustavdrag om ca 900 Mkr varav endast en mindre del aktiverats. Den sänkta bolagsskatten i USA bedöms bli gynnsam för Duroc, som har ett amerikanskt dotterbolag med historiskt god lönsamhet.

Första halvåret 1 juli – 31 december 2017

· Resultat efter skatt uppgick till 70,4 Mkr (16,9) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.
· Nettoomsättning för halvåret uppgick till 1 083,4 Mkr (851,2).
· Rörelseresultat för halvåret uppgick till 53,9 Mkr (23,5).
· Kassaflödet för den löpande verksamheten för halvåret uppgick till -13,3 (5,4).
· Resultat per aktie 1,81 (0,50) för halvåret.

För att redovisa den nya Duroc-koncernens jämförelsetal innehåller nedanstående tabell pro forma information.

+——————–+——-+———+——–+———+———+————+
|Koncernen | 2017| 2016| 2017| 2016| 2017| 2017|
| |OKT-DEC| OKT-DEC|JULI-DEC| JULI-DEC| R12 DEC|12M JULI-JUN|
| | |Pro forma| |Pro forma|Pro forma| Pro forma|
+——————–+——-+———+——–+———+———+————+
|Nettoomsättning, Mkr| 573,9| 533,5| 1 083,4| 1 069,5| 2 255,2| 2 239,7|
+——————–+——-+———+——–+———+———+————+
|Rörelseresultat, Mkr| 41,6| 10,4| 53,9| 24,5| 121,1| 88,6|
+——————–+——-+———+——–+———+———+————+
|Resultat efter skatt| 64,8| 11,8| 70,4| 13,0| 107,8| 54,3|
+——————–+——-+———+——–+———+———+————+

För ytterligare information
John Häger vd, tel 070-248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2018 kl 07.15.

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 400 Mkr och har ca 700 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)