< Tillbaka

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Aktieägarna i Duroc AB (publ), 556446-4286, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 november 2018 kl 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, 102 44 Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 1 november 2018, dels till Duroc anmäla sin avsikt att delta senast den 1 november 2018, varvid antalet eventuella biträden skall uppges.

Anmälan om deltagande skall ske per brev, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på www.duroc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman och utöva sin rösträtt, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 1 november 2018.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3.
Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

4.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.
Godkännande av dagordning

6.
Anförande av verkställande direktören

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

8.
Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

9.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10.
Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden

11.
Val av styrelse och styrelseordförande

12.
Val av revisor

13.
Förslag till beslut rörande valberedning

14.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

16.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Carl Östring till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)
Årsstämman föreslås fastställa att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem, samt att inga suppleanter skall utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 600 000 kr att fördelas enligt följande: 200 000 kr skall utgå till styrelseordförande, 100 000 kr vardera skall utgå till ordinarie styrelseledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 11)
Årsstämman föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Carina Heilborn, Carl Östring, Ola Hugoson, Johan Öberg samt Peter Gyllenhammar som utses till styrelseordförande.
Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Val av revisor (punkt 12)
För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås omval av revisorsfirman PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Michael Bengtsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 13)
Mot bakgrund av den koncentrerade ägarstrukturen i Duroc AB, där Peter Gyllenhammar, via Peter Gyllenhammar AB, och AB Traction äger 79,5 respektive 10 procent av såväl kapital som antal röster, föreslås att ingen valberedning utses.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning innebär sammanfattningsvis att samtliga ledande befattningshavare har fast årslön, samt i vissa fall rörlig ersättning. Till grund för den rörliga ersättningen ligger ett kvantitativt mått för gjorda prestationer. Den rörliga ersättningen är maximerad till ett belopp motsvarande åtta månadslöner. Inga ledande befattningshavare har optioner eller konvertibler utställda av bolaget.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 16)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 4 300 000 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Beslutet om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemissionen.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för koncernens verksamhet. Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övriga upplysningar

Upplysningar på stämman
Styrelsen och Vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Duroc AB, att. Styrelsen, Box 612, 182 16 Danderyd alternativt skicka epost till john.hager@duroc.com.

Handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt fullmaktsformulär, kommer att publiceras på bolagets webbplats www.duroc.com den 4 oktober 2018, samt hållas tillgängliga på bolagets kontor på Svärdvägen 5 i Danderyd.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i stycket ovan.

Aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 39 000 000, varav 29 066 783 av serie B (1 röst per aktie) och 9 933 217 av serie C (1 röst per aktie). Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 39 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2018

Duroc AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 08:05.

Pressmeddelande (PDF)