< Tillbaka

Delårsrapport 1 juli 2017 – 31 mars 2018

Svagt kvartal men tecken på återhämtning

Starkt kassaflöde och fortsatt god finansiell ställning

Tredje kvartalet 1 januari – 31 mars

· Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 Mkr (24,7).
· Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 653,2 Mkr (584,5). Verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 61 Mkr.
· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 14,6 Mkr (37,8), varav Affärsområdet Fiber stod för 11,4 Mkr (33,8).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till 47,5 Mkr (63,8).
· Resultat per aktie 0,27 (0,63) för kvartalet.

Perioden 1 juli 2017 – 31 mars 2018

· Resultat efter skatt uppgick till 80,9 Mkr (41,7), inklusive värdeskapande effekter om 45 Mkr från förvärvet av verksamheten i Cresco från Bonar Agro.
· Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 736,6 Mkr (1 435,7).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 68,4 Mkr (61,3), varav upplösning av negativ goodwill om 31 Mkr från förvärvet av Cresco.
· Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 34,2 (69,2).
· Koncernens nettoskuld uppgick till 51,1 Mkr (18,7). Under innevarande år har koncernen investerat 100 Mkr i företagsförvärv och kapacitetshöjande anläggningar inom främst affärsområde Fiber.
· Resultat per aktie 2,08 (1,07) för perioden.

I enlighet med IFRS regler för omvända förvärv ingår affärsområdena Industrihandel och Övrig Industri i ovan siffror först från februari 2017. För att redovisa relevanta jämförelsetal för den nuvarande Duroc-koncernen innehåller nedanstående tabell pro forma information.

2017/2 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017
018 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 R12 MAR HELÅR
Q3
Koncernen (Mkr) Pro forma Pro forma Pro forma
Nettoomsättning 653,2 617,9 1 736,6 1 687,5 2 288,8 2 239,7
Rörelseresultat 14,6 38,9 68,4 63,3 93,7 88,6
Resultat efter 10,6 25,9 80,9 37,7 97,5 54,3
skatt

För ytterligare information
John Häger VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2018 kl 07.15.

Duroc-koncernen förvärvar, förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 400 Mkr och har ca 700 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)