< Tillbaka

Delårsrapport januari-september 2016

Stabil efterfrågan & slutavveckling av dotterbolag

Kvartalets siffror påverkas i stor utsträckning av effekter från slutavvecklingen av dotterbolaget Svartöns Specialstål. Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2016 uppgick till 103 Mkr (98,6) och rörelseresultatet uppgick till -5,6 Mkr (-1,3). Då har nedskrivningar av bokfört värde på produktionsutrustning i Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel, dragit ned resultatet med -7,1 Mkr (0). Koncernen utan Svartöns Specialstål skulle under Jan-Sep 2016 ha levererat 12,2 Mkr i rörelseresultat.

Orderingången tredje kvartalet 2016 uppgick till 87,5 Mkr (93,7) och den utgående orderstocken var 60,7 Mkr (88,3). Utgående orderstock för Svartöns specialstål Jan-Sep 2016 var 0,4 Mkr, motsvarande siffra för föregående år var 5 Mkr. Övrig orderstocksnedgång beror huvudsakligen på tillfälliga variationer i utleveranser för industrihandeln. Nettoomsättningen under perioden januari till september 2016 uppgick till 311,1 Mkr (318,2) och rörelseresultatet uppgick till -17,8 Mkr (8,0). Orderingången under perioden januari till september 2016 uppgick till 300,8 Mkr (306,7).

Koncernen 2016 2015 2016 2015
JAN-SEP JAN-SEP JUL-SEP JUL-SEP
Orderingång, Mkr 300,8 306,7 87,5 93,7
Orderstock, Mkr 60,7 88,3
Nettoomsättning, Mkr 311,1 318,2 103 98,6
Rörelseresultat, Mkr -17,8 8,0 -5,6 -1,3
Resultat efter skatt, Mkr -21 9,6 -11,1 2,8
Resultat per aktie, kronor -2,87 1,31 -1,5 0,4
Soliditet, % 51 49

 
För ytterligare information
John Häger vd och koncernchef, tel 070-248 72 99.

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké                   14 februari 2017

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl 07:15.

 
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 430 Mkr och har ca 136 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)