< Tillbaka

Bokslutskommuniké januari-juni 2017

Stabil plattform för värdeskapande

Andra kvartalet 1 april – 30 juni

· Nettoomsättningen var 585,8 MSEK (478,0) 
· Rörelseresultatet var 22,5 MSEK (14,6) 
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,4 MSEK (22,9) 

1 januari – 30 juni

· Nettoomsättningen var 1 170,3 MSEK (944,8)
· Rörelseresultatet var 60,3 MSEK (38,2)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 107,1 MSEK (41,5)
· Skuldfri balansräkning med en nettokassa om 81,8 MSEK (19,2)
· Avsättning till beräknat underskott i koncernens engelska pensionsstiftelse har i stort halverats varvid eget kapital har ökat med 50,7 MSEK
· Duroc förvärvade i februari International Fibres Group (IFG)
· En extra bolagstämma har beslutat att ändra räkenskapsår till ultimo juni. Föreliggande rapport avser således ett till 6 månader förkortat räkenskapsår
· Styrelsen föreslår att utdelning ej lämnas för den gångna perioden, dock har styrelsen för avsikt att under innevarande år 2017/18 kommunicera en utdelningspolicy
· Duroc förvärvade i feburari 2017, genom en apportemission IFG. Koncernens årsomsättning ökar därmed till ca 2 200 MSEK. Duroc har idag ca 580 anställda, verksamma i Europa och USA. 

Under juli månad 2017 tecknade Duroc ett avtal med Low & Bonar Plc om att förvärva det belgiska företaget BonarAgro, verksamt inom ”non-woven”-sektorn. BonarAgro omsätter ca 20 M€. Tillträde är planerat till den 30 september 2017. Köpeskillingen uppgår till 7 M€. Förvärvet bedöms stärka koncernens resultat från 2017/2018.

+—————————-+——–+——–+——–+——–+
|Koncernen  | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| |APR-JUN |APR-JUN |JAN-JUN |JAN-JUN |
+—————————-+——–+——–+——–+——–+
|Nettoomsättning, Mkr  | 585,8 | 478,0 |1 170,3 | 944,8 |
+—————————-+——–+——–+——–+——–+
|Rörelseresultat, Mkr  | 22,5 | 14,6 | 60,3 | 38,2 |
+—————————-+——–+——–+——–+——–+
|Resultat efter skatt, Mkr  | 12,6 | 10,9 | 37,4 | 28,2 |
+—————————-+——–+——–+——–+——–+
|Resultat per aktie, kronor* | 0,32 | 0,34 | 1,01 | 0,89 |
+—————————-+——–+——–+——–+——–+
|Soliditet, %  | 54 | 46 | 54 | 46 |
+—————————-+——–+——–+——–+——–+

* Resultat per aktie har omräknats för samtliga perioder med anledning av transaktionen IFG/Duroc
 

För ytterligare information
John Häger vd, tel 070-248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl 18:00.
 

Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 580 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se 

Pressmeddelande (PDF)