< Tillbaka

Delårsrapport januari-mars 2017

Stark inledning av 2017

Nettoomsättningen under perioden januari till mars 2017 uppgick till 584 Mkr (467) och rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (23).

Koncernen 2017  2016 
JAN-MAR*  JAN-MAR** 
Nettoomsättning, Mkr 584,5  466,8 
Rörelseresultat, Mkr 37,8  22,8 
Resultat efter skatt, Mkr 24,7  16,5 
Resultat per aktie, kronor 0,63  n/a 
Soliditet, % 50  51 

*Avser helt kvartal för IFG samt Duroc från förvärvstillfället
** Avser enbart IFG

 
För ytterligare information
John Häger vd och koncernchef, tel 070-248 72 99.

Nästa rapporttillfälle
Delårsrapport januari-juni 2017                              14 juli 2017

 
Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2017 kl 07:15.

 
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter ca 2 200 Mkr och har ca 590 medarbetare. Duroc är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Pressmeddelande (PDF)