< Tillbaka

BOKSLUTSKOMMUNIKÉJULI 2018-JUNI 2019

OJÄMN UTVECKLING I SISTA KVARTALET

God tillväxt för räkenskapsåret

Fjärde kvartalet april-juni 2019

· Nettoomsättningen minskade med 2 procent till 775,5 Mkr (789,8). Organisk tillväxt uppgick till -9 procent.
· EBITDA och justerad EBITDA[1]minskade med 31 procent och uppgick till 39,6 Mkr (57,7), motsvarande en justerad EBITDA-marginal[1] om 5,1 procent (7,3)
· Rörelseresultatet uppgick till 26,6 Mkr (47,7)
· Det långsiktiga strukturella förändringsprogram inom stapelfiber Europa, som initierades tidigare under året, löper enligt plan.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,3 Mkr (41,6)
· Resultat efter skatt uppgick till 41,7 Mkr (49,6)
· Resultat per aktie uppgick till 1,07 (1,27) 
· Efter periodens utgång i juli 2019 slutfördes förvärvet av Cotting-gruppen, en fransk-belgisk producent av tekniska textilier med en omsättning om ca 70 MEUR.

Räkenskapsåret juli 2018-juni 2019

· Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 2 974,4 Mkr (2 526,4). Organisk tillväxt uppgick till 3 procent.
· Justerad EBITDA[1] ökade med 5 procent till 142,3 Mkr (135,0), inräknat centrala kostnader om 12,5 Mkr. Justerad EBITDA-marginal[1] uppgick till 4,8 procent (5,3)
· EBITDA minskade med 10 procent och uppgick till 145,3 Mkr (160,6)
· Rörelseresultatet uppgick till 93,7 Mkr (85,2 exkl 31 Mkr hänförligt till upplösning av negativ goodwill)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70,8 Mkr (75,7). Årets investeringar, inklusive företagsförvärv, uppgick till 143,7 Mkr (106,0)
· Resultat efter skatt uppgick till 87,3 Mkr (85,6 exkl 45 Mkr hänförligt till upplösning av negativ goodwill och positiva effekter från uppskjuten skatt)
· Resultat per aktie uppgick till 2,24 (3,35)
· Likvida medel uppgick till 352,5 Mkr (262,2) och koncernens nettoskuld uppgick till 124,1 (11,5)
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019

[image]

1 Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 18
 

För ytterligare information
John Häger, VD, tel +46 70 248 72 99.

Denna information är sådan som Duroc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl 07.15.
 

Duroc AB (publ)
Box 612, SE-182 16 Danderyd. Besök: Svärdvägen 5
Tel: +46 8 789 11 30. Fax: +46 8 789 11 31
Organisationsnummer: 556446-4286
 

Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en ledande position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till utvecklingen. Koncernen omsätter, inklusive förvärvet av Cotting-gruppen, ca 3 700 Mkr och har ca 1 100 medarbetare. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: DURC). www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)