< Tillbaka

Delårsrapport juli 2021- mars 2022 Starkt kvartal trots utmaningar

Tredje kvartalet januari – mars 2022

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 996,5 MSEK (873,4). Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent.
· Justerad EBITDA* ökade med 28 procent och uppgick till 79,2 MSEK (62,0) motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 7,9 procent (7,1).
· Justerad EBIT ökade 43 procent till 52,6 MSEK (36,7). Resultatet ökade i alla bolag, med undantag för Cotting Group.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 39,5 MSEK påverkat av jämförelsestörande poster om 13,0 MSEK, huvud-sakligen nedskrivning av immateriella tillgångar i Cotting Group (föregående år 1,2 påverkat av omstruktureringskostnader om 35,5).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
62,3 MSEK (43,7).
· Resultat efter skatt uppgick till 24,8 MSEK (-0,2).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (0,91).
· Resultat per aktie uppgick till 0,63 SEK (-0,00).
· Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 148,1 MSEK (1 024,4) och soliditet till 53 procent (50).
· Efter periodens slut fattades beslut om att investera cirka 110 MSEK i en ny produktionslina i Cotting Group. Med denna skapar Duroc Europas modernaste och mest kostnadseffektiva produktionsanläggning i sitt slag.

Juli 2021-mars 2022

· Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 686,8 MSEK (2 312,4). Den organiska tillväxten uppgick till 14 procent.
· Justerad EBITDA* minskade med 5 procent och uppgick till 140,7 MSEK (147,8), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,2 (6,4).
· Justerad EBIT uppgick till 64,4 MSEK (72,2).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 57,0 MSEK (34,2).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
40,5 MSEK (105,8) Materialprisutvecklingen har drivit upp kapitalbindningen i framför allt lagret.
· Resultat efter skatt uppgick till 34,8 MSEK (17,3).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 1,08 SEK (1,42).
· Resultat per aktie uppgick till 0,89 SEK (0,44).
· Likvida medel uppgick per sista mars till 24,5 MSEK (136,5) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 reducerades från 202,3 MSEK vid utgången av förra kvartalet, till 158,2 MSEK (75,4). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 258,7 MSEK.[image]

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster. 

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6e maj 2022 kl 08.30.

Pressmeddelande (PDF)