< Tillbaka

Delårsrapport juli 2022-mars 2023 Tydlig återhämtning i slutet av kvartalet – fortsatt minskning av nettoskuld

Tredje kvartalet Juli 2022 – mars 2023
januari 2023 – mars
2023 · Nettoomsättningen var i linje med föregående år och
uppgick till 2 686,4 Mkr (2 686,8). Den organiska
· Griffine tillväxten uppgick till -7,4** procent.
Enduction S.A, del av · Justerad EBITDA* minskade med 41 procent och
Cotting Group, uppgick till 83,3 Mkr (140,7), motsvarande en justerad
ansökte i mars 2023 EBITDA*-marginal om 3,1 procent (5,2). Justerad EBITDA
om rekonstruktion i exklusive Griffine uppgick till 91,5 Mkr (169,8).
enlighet med fransk · Justerad EBIT* uppgick till -0,6 Mkr (64,4).
insolvenslag.  Det Justerad EBIT exklusive Griffine uppgick till 16,7 Mkr
främsta syftet var (105,3)
att möjliggöra för en · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -202,5 Mkr
annan part att överta (57,0), varav    –179,3 Mkr från koncernmässiga
hela eller delar av nedskrivningar avseende Griffine, se vidare not 8.
verksamheten. På · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
grund av detta till 171,4 Mkr (40,5).
konsolideras inte · Resultat efter skatt uppgick till -210,1 Mkr
Griffine i koncernens (34,8).
räkenskaper från och · Justerat resultat per aktie uppgick till -0,21
med kronor (1,08).
insolvensförfarandets · Resultat per aktie uppgick till -5,39 kronor
inledning. (0,89).
· Nettoomsättningen · Likvida medel uppgick per 31 mars till 26,2 Mkr
minskade med (24,5) och nettoskulden exkl. leasingskuld (IFRS 16)
5 procent till uppgick till 124,2 Mkr (158,2). Outnyttjade
947,2 Mkr (996,5). kreditfaciliteter uppgick till 267,0 Mkr (258,7).
Den organiska · Genom en så kallad Buy-In-lösning köpte
tillväxten** för dotterbolaget IFG Holdings Ltd:s pensionsstiftelse en
kvarvarande annuitetsförsäkring från Aviva Life & Pensions UK Ltd i
verksamheter var -9,9 december 2022, vilket ger en årlig minskning av
procent. utgifter med ca 6 Mkr samt ett upphörande av samtliga
· Justerad EBITDA* pensionsåtaganden inom 12-14 månader.
minskade med
25 procent och
uppgick till 59,4 Mkr
(79,2), motsvarande
en justerad EBITDA*
-marginal om
6,3 procent (7,9).
Justerad EBITDA
exklusive Griffine
var 61,8 Mkr (83,4).
· Justerad EBIT*
uppgick till 32,2 Mkr
(52,6). Justerad EBIT
exklusive Griffine
var 37,0 Mkr (61,0)
· Rörelseresultatet
(EBIT) uppgick till
30,5 Mkr (39,5).
· Kassaflödet från
den löpande
verksamheten uppgick
till 44,2 Mkr (62,3).
· Resultat efter
skatt uppgick till
11,6 Mkr (24,8).
· Justerat resultat
per aktie uppgick
till 0,34 kronor
(0,97).
· Resultat per
aktie uppgick till
0,30 kronor (0,63).
· Eget Kapital
uppgick vid periodens
utgång till
1 071,5 Mkr (1 148,1)
och soliditet till 57
procent (53).

 [image]

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster. Avstämning av belopp finns på sid 18.

[** ]Avser tillväxt justerat för valutakursfluktuationer samt strukturella förändringar, såsom dekonsolidering av Griffine.

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 5 maj 2023 kl. 08.30

Pressmeddelande (PDF)