< Tillbaka

RESULTATUPPDATERING FÖR DET TREDJE KVARTALET 2021/2022 – JUSTERAD EBIT FÖRVÄNTAS ÖKA MED DRYGT 40 PROCENT TILL CIRKA 50 MSEK

11 april 2022

     I Durocs kvartalsrapport för det andra kvartalet 2021/2022 gavs informationen att efterfrågan under nästkommande kvartal förväntades vara god och att merparten av portföljbolagen fortsättningsvis skulle gå bra, samtidigt som det förelåg en kortsiktig osäkerhet för Cotting Group. Sammanställningen av resultatet för det tredje kvartalet 2021/2022 visar att bolagen, trots fortsatta störningar, såsom kostnadsinflation och halvledarbrist, utvecklats över förväntan. Justerad EBIT förväntas öka med drygt 40 procent till cirka 50 MSEK (36,7 MSEK). Efter jämförelsestörande poster, huvudsakligen nedskrivningar i immateriella tillgångar i Cotting Group, beräknas rörelseresultatet öka till strax under 40 MSEK (1,2 MSEK). Flertalet portföljbolag visar på starka resultatförbättringar i slutet på kvartalet.

     Siffrorna är preliminära och ej reviderade av bolagets revisor. Fullständig information kommer att redovisas i samband med Durocs ordinarie delårsrapport den 6 maj 2022.

     Utvecklingen framåt är alltjämt svårbedömd. Duroc har låg exponering mot Ryssland och Ukraina. Cotting Group påverkas negativt av brist på halvledare och andra komponenter som bilindustrin är beroende av. Även stigande priser på råmaterial och energi kvarstår som osäkerhetsfaktorer för Durocs portföljbolag under kommande kvartal.

     Durocs balansräkning är stark, med begränsade inslag av icke-materiella tillgångar, ett stort inslag av ägda produktionsfastigheter, samt en låg skuldsättningsgrad.

För ytterligare information

John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens ovans försorg, för offentliggörande den 11 april 2022 kl. 16:08.

Duroc AB (publ)Box 5277, SE-102 46 Stockholm, Sweden Street address:
Linnégatan 18
Corporate ID number: 556446-4286
Duroc förvärvar, utvecklar och förvaltar industri- och handelsföretag. Med
djup kunskap om teknik och marknad siktar koncernens företag på en stark
position i sina respektive branscher. Som ägare bidrar Duroc aktivt till
utvecklingen. Duroc är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn DURC).
www.duroc.se. www.duroc.se

Pressmeddelande (PDF)