< Tillbaka

Delårsrapport juli 2019-September 2019

STARKT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

[]
Första kvartalet juli-september 2019  

· Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 866,2 MSEK (704,4).
· Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 exkluderats, ökade
med 66 procent och uppgick till 47,1 MSEK (28,5), motsvarande en justerad
EBITDA*-marginal om 5,4 procent (4,0).
· Rörelseresultatet uppgick till 94,7 MSEK (15,5), inklusive 65,7 MSEK i
upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,5 MSEK (
-27,1).
· Resultat efter skatt uppgick till 83,4 MSEK (10,0).
· Resultat per aktie uppgick till 2,14 (0,26).
· Cotting Group, som förvärvades 1 juli 2019 har konsoliderats i
koncernen från denna tidpunkt.
[* ]Justerad för jämförelsestörande poster och effekter från IFRS 16.

Pressmeddelande (PDF)