< Tillbaka

Delårsrapport juli-december 2021: Utmaningar i försörjningskedjan präglade kvartalet

Andra kvartalet oktober – december 2021

· Nettoomsättningen ökat med 12 procent till 825,1 MSEK (735,3).
· Justerad EBITDA* minskade med 63 procent och uppgick till 14,2 MSEK (37,9), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 1,7 procent (5,2). Flertalet bolag uppvisar sammantaget goda resultat. Omfattande förluster i den franska delen av Cotting Group och svagt resultat i Drake Extrusion har dragit ner resultatet.
· Justerad EBIT uppgick till -10,7 MSEK (13,0).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,0 MSEK (13,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-59,0 MSEK (5,4). Höga materialpriser har drivit en högre kapitalbindning.
· Resultat efter skatt uppgick till -4,8 MSEK (6,3).
· Justerat resultat per aktie uppgick till -0,27 SEK (0,16).
· Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,16).
· Eget Kapital uppgick vid periodens utgång till 1 108,5 MSEK (921,3) och soliditet till 54 procent (49).

Första halvåret juli-december 2021

· Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 690,3 MSEK (1 439,0).
· Justerad EBITDA* minskade med 28 procent och uppgick till 61,5 MSEK (85,8), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 3,6 procent (6,0).
· Justerad EBIT uppgick till 11,8 MSEK (35,5).
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,5 MSEK (33,0).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-21,7 MSEK (59,8). Materialprisutvecklingen har drivit upp kapitalbindningen i framför allt lagret.
· Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (17,5).
· Justerat resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,51).
· Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,45).

Likvida medel uppgick per sista december till 35,9 MSEK (120,1) och nettoskulden exkl. leasingskuld från IFRS 16 till 202,3 MSEK (97,3). Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 215,4 MSEK.

[image]

[* ]Justerad för jämförelsestörande poster.

För ytterligare information, besök www.duroc.se eller kontakta:
John Häger, vd, tel +46 70 248 72 99

Denna information är sådan som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen EU/596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 08:30

Pressmeddelande (PDF)