< Tillbaka

Kommuniké från durocs årsstämma den 5 november 2020

Durocs årsstämma hölls den 5 november 2020 på Strandvägen 7a, Stockholm

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2019–juni 2020 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson, Johan Öberg och Carl Östring. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor vardera skall utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade fastställa föreslagna riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

För ytterligare information

John Häger, VD Duroc AB, +46 70 248 72 99

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2020 kl 16.24

Pressmeddelande (PDF)