< Tillbaka

Uppdatering från Duroc

RESULTATUTVECKLINGEN KVARTAL TVÅ – FORTSATT OGYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR ISTORA DELAR AV KONCERNEN, BIBEHÅLLEN LÅG NETTOSKULD FÖRSÄKRINGSLÖSNING FÖR PENSIONSSKULDEN I IFG – RISKELIMINERING OCH VÄSENTLIG POSITIV EFFEKT PÅ LÖPANDE KASSAFLÖDE UTVECKLINGEN I DET FRANSKA DOTTERBOLAGET GRIFFINE SA –AVYTTRING PLANERAD MED KRAFTFULL RESULTFÖRSTÄRKNING SOM EFFEKT  FRAMTIDEN – GODA FRIHETSGRADER MED FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG VÄRDETILLVÄXT

15 december 2022

· RESULTATUTVECKLINGEN KVARTAL TVÅ – FORTSATT OGYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR I STORA DELAR AV KONCERNEN, BIBEHÅLLEN LÅG NETTOSKULD

· FÖRSÄKRINGSLÖSNING FÖR PENSIONSSKULDEN I IFG – RISKELIMINERING OCH VÄSENTLIG POSITIV EFFEKT PÅ LÖPANDE KASSAFLÖDE

· UTVECKLINGEN I DET FRANSKA DOTTERBOLAGET GRIFFINE SA –AVYTTRING PLANERAD MED KRAFTFULL RESULTFÖRSTÄRKNING SOM EFFEKT

· FRAMTIDEN – GODA FRIHETSGRADER MED FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG VÄRDETILLVÄXT

RESULTATUTVECKLINGEN KVARTAL TVÅ – FORTSATT OGYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR I STORA DELAR AV KONCERNEN, BIBEHÅLLEN LÅG NETTOSKULD

Kvartal två har hittills utvecklats i linje med räkenskapsårets första kvartal. Fiberenheterna påverkas fortsatt av onormalt höga kostnader avseende insatsmaterial och energi, vilka ännu inte i tillräcklig utsträckning kunnat föras vidare till kunderna. Det är vidare uppenbart att kunderna i stor utsträckning strävat efter att reducera sina egna lager, och därför varit särskilt återhållsamma med sina löpande inköp. Dessa negativa faktorer, vilka med stor kraft negativt påverkat vår sammantagna lönsamhet, bedöms dock ha relativt kortsiktig effekt, och vi har den senaste tiden sett vissa tecken på en successiv förbättring i orderingången i fiberverksamheten. Osäkerheten och höga kostnadslägen bedöms dock prägla stora delar av koncernens verksamhet under hela det innevarande räkenskapsår.  

Den svaga resultatutvecklingen är hänförlig till de fiber-baserade bolagen IFG, Cresco och Drake samt Cotting Group där den franska enheten Griffine SA ingår (se nedan). Övriga bolag levererar fortsatt stark orderingång och goda resultat, med fortsatt låg kapitalbindning och starka kassaflöden.  

Sannolikheten för att återvinning av utestående fordran i den tidigare kommunicerade rekonstruktionen hos en kund till Drake Extrusion i USA, bedöms för närvarande som låg, varvid fordran är nedskriven i sin helhet vilket belastar resultatet med 2 MUSD. Kostnaden för detta är dock ej kassaflödespåverkande.

Nettoskulden är fortsatt låg, främst på grund av lägre kapitalbindning i de kapitalintensiva fiber-verksamheterna samt Cotting Group och fortsatt stark orderingång och goda resultat i de övriga bolagen.

FÖRSÄKRINGSLÖSNING FÖR PENSIONSSKULDEN I IFG – RISKELIMINERING OCH VÄSENTLIG POSITIV EFFEKT PÅ LÖPANDE KASSAFLÖDE

Vi kan idag informera om att dotterbolaget IFG Holdings Ltd (IFG):s pensionsstiftelse Chapelthorpe Plc Pension Fund Trust (CPF) har köpt en annuitetsförsäkring (”buy in”) från Aviva Life & Pensions UK Ltd (Aviva). Försäkringen täcker CPF:s samtliga förmånsbaserade pensionsåtaganden, och finansieras med i CPF befintliga egna medel. Efter att data/information slutligt verifieras kommer en fullständig ”Buy out” transferering ske med Aviva, vilken bedöms vara genomförd inom 12-24 månader. Med denna upphör IFG:s ansvar för CPF:s pensionsåtaganden även formellt.

”Buy in”-försäkringen och den följande ”Buy out”-transfern medför att IFG inte längre behöver skjuta till medel till CPF, då alla kostnader betalas av stiftelsens överskott. För IFG innebär detta ca 500 000 GBP i årligen minskade utgifter, varav merparten har belastat det löpande resultatet.

Efter det slutliga utköpet kommer CPF att likvideras och ett överskott kan uppstå vid denna tidpunkt. Om så blir fallet, kan del av detta komma att tillfalla IFG.

Lösningen med en annuitetsförsäkring innebär vidare att de risker som varit förknippade med rollen som CPF:s ”sponsor” nu elimineras en gång för alla. Detta skapar också förbättrade möjligheter för koncernen att exempelvis medverka i strukturaffärer i de berörda verksamheterna.

UTVECKLINGEN I DET FRANSKA DOTTERBOLAGET GRIFFINE SA – ORDNAD AVYTTRING PLANERAD MED KRAFTFULL RESULTFÖRSTÄRKNING SOM EFFEKT

Griffine SA har under en längre tid genererat högst betydande förluster, främst genererade av omständigheter utanför bolagets egen kontroll. Halvledarbristen har medfört en svag och oregelbunden orderingång från bolagets största kundsegment – bilindustrin.  Råvaru- och energipriser har i endast begränsad utsträckning och med fördröjning kunnat föras vidare på kunderna samtidigt som den starkt försvårande franska arbetslagstiftningen har omöjliggjort nödvändig kostnadsanpassning. Verksamhetsåret 2021/22 belastade Griffine Duroc-koncernens justerade EBIT med -69,1 MSEK, och förlusterna har fortsatt i betydande omfattning innevarande år.

Griffine separerades från koncernens gemensamma cashpool under slutet av föregående räkenskapsår och den utestående skulden omvandlades till ett aktieägarlån. Sedan dess har Griffine inte fått något finansiellt stöd av moderbolaget trots de fortsatta negativa resultaten och vi kan konstatera att det fungerat bättre än tidigare befarat. Durocs ambition är att på ett konstruktivt sätt möjliggöra en försäljning av verksamheten till nya ägare och dialog pågår idag med ett antal intressenter. Som ett led i denna process har Duroc förklarat sig villig att bidra med resurser genom att exempelvis frisläppa panträttigheter, bland annat i den fastighet i vilken Griffines verksamhet bedrivs samt i lager, i utbyte mot ett minoritetsägande i den fortsatta verksamheten. Vår bedömning är att de förslag vi lagt fram är såväl realistiska som finansiellt och industriellt sunda.

Durocs koncernresultat har fortsatt, och fortsätter tills vidare, att omfatta Griffines betydande förluster, till trots att vi inte längre har finansiellt ansvar för verksamheten. En planerad avveckling av vårt majoritetsägande kommer därför medföra en momentan och kraftig förstärkning av Duroc-koncernens resultat och flertalet relevanta nyckeltal. Att en sådan de-konsolidering kommer att ske i närtid är fastslaget, tidpunkten respektive den slutliga formen för detta kvarstår dock att bestämma.

FRAMTIDEN – GODA FRIHETSGRADER MED FOKUS PÅ LÅNGSIKTIG VÄRDETILLVÄXT

Trots de motgångar vi upplevt under 2021–2022 är Duroc-koncernen finansiellt i gott skick, med en begränsad nettoskuldsättning, ett betydande eget kapital och en balansräkning dominerad av reala tillgångar. Delar av koncernen utgörs av bolag med låg kapitalbindning, goda vinstmarginaler och helt tillfredställande avkastning på sysselsatt kapital. Värdet av dessa verksamheter torde sammantaget väsentligen överstiga i koncernbalansräkningen bokförda värden.

Andra delar av Duroc utgörs av kapitalintensiva och konjunkturkänsliga verksamheter vilka för närvarande ej levererar acceptabla resultat, men vars långsiktiga intjäningsförmåga bedöms fortsatt god, bland annat som ett resultat av de investeringar i förbättrad produktmix som initierats av Duroc de senaste åren.

Vår goda finansiella styrka ger oss stor frihet att vidta de åtgärder vi bedömer lämpliga i syfte att maximera den långsiktiga värdetillväxten för våra aktieägare.

Stockholm 15 december 2022

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 15:15, 15 december 2022

Pressmeddelande (PDF)