< Tillbaka

Extraordinära faktorer påverkar utvecklingen i delar av Duroc-koncernen

Resultatutvecklingen påverkas tydligt negativt på kort sikt, medan nettoskulden minskar. 

Det första kvartalets inledande månader har präglats av extraordinära händelser som närmast kan beskrivas som en ”perfekt storm”. Det är framför allt enheterna med tung tillverkning såsom IFG, Cotting och Cresco som drabbats av ett väsentligt sämre resultat än förväntat och det är högst osannolikt att koncernen når samma resultatnivå som det starka jämförelsekvartalet 21/22. Kvartalet har hittills präglats av ett hastigt och kraftigt prisfall på insatsvaror vilket lett till att kunder kortsiktigt men tydligt håller tillbaka sina inköp i avvaktan på att prisbilden skall stabiliseras på en lägre nivå. Detta gäller i första hand IFG. Prisfallet har även resulterat i betydande nedskrivningar av lager, vilka påverkar resultatutvecklingen, men ej kassaflödet, negativt. Ytterligare en faktor som pressat resultatet är exceptionellt kraftiga höjningar på el och gas, vilka ej hunnit kompenseras med prishöjningar mot kund.

Ett positivt resultat av dessa händelser är dock att i verksamheten bundet kapital och därmed koncernens nettoskuld har minskat avsevärt. Nettoskulden uppgick i slutet av augusti till ca 210 MSEK exkl. IFRS 16-effekter jämfört med 270 MSEK vid utgången av juni månad. Exkluderas Griffine, som ej är med i det centrala finansieringssystemet hos moderbolaget och för vars skulder Duroc ej längre ansvarar uppgår nettoskulden till ca 170 MSEK. Per 30/6 2022 uppgick Duroc-koncernens egna kapital till ca 1 240 MSEK.

Duroc-koncernens kunder måste, för sin egen materialförsörjning, i närtid återgå till mer normala löpande inköp från våra dotterbolag. När så sker, bedömer vi att vi har goda förutsättningar att åter förbättra våra marginaler.

Resterande delar av Duroc noterade normal orderingång för de inledande månaderna och har välfyllda orderböcker.

Det konsoliderade rörelseresultatet juli tom augusti är tydligt negativt (inklusive Griffine S.A), med en omsättning som är närmare 20 % lägre än den budgeterade. I resultatet uppgår kostnader relaterade till bedömda temporära effekter om ca 6-7 MSEK, Vartill kommer effekterna av den oväntade reduktionen i verksamhetens produktionsvolymer. Resultatet för det första kvartalet kommer därmed att vara betydligt sämre än för det starka jämförelsekvartalet 21/22.

Marknaden kommer troligen att präglas av fortsatt volatilitet de kommande månaderna, beroende bland annat av prisutvecklingen på råvaror och energi. Duroc är emellertid väl förberett för att möta de besvärliga omständigheter som vår omvärld nu drabbas av. Koncernen har, som en konsekvens av vår konservativa finansiella policy, en sund balansräkning, ett starkt underliggande kassaflöde och etablerade förutsättningar för en återgång till god lönsamhet när den perfekta storm vi idag befinner oss i, bedarrat. Durocs långsiktiga finansiella mål kvarligger och påverkas ej av de omständigheter som i dagsläget tynger oss.

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 september 2022 kl 17.48.

Pressmeddelande (PDF)